วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมงาน Open House 2023 เปิดบ้านราชนครินทร์ ณ ลานเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชน ประกอบด้วย โครงการวิจัย เรื่อง การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปูทะเลที่เหมาะสมกับพื้นที่ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะม่วงสายพันธุ์ท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการแนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ได้มีอาจารย์นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับรางวัลงานวิจัยดีเด่นจากผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ จากมะม่วงทวายเดือนเก้า โดยมีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน Open House 2023 เปิดบ้านราชนครินทร์

Share This Post
image