เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการ

โดยมีวาระสำคัญดังนี้
พิจารณาเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 (ครั้งที่ 3), พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565, แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิจารณารายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) จำนวน 4 หลักสูตร ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM

Share This Post
image