เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดโครงการโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐธยาน์ วรรณุวาส อาจารย์ ดร.อนุชา แข่งขัน และอาจารย์ณัฐกานต์ เฮิบเบล เป็นวิทยากรบรรบายในหัวข้อ Read a job advertisement, Job advertisement structure Properly fill in an application form Write a resume Write a good cover letter Job Interview ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
📍422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
☎️โทรศัพท์ 038500000 ต่อ 6250-6259 📱Line : SCI-RRU
Facebook : https://www.facebook.com/sci.rru
Website : http://science.rru.ac.th

Share This Post
image