แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.10น. แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ นางสาวกมลธร แสงอุทัย ร่วมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย อาจารย์อภิชา เชี่ยวเวช หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ อาจารย์ ดร.ภัทรพร คุนาพงษ์กิติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนางสาวกมลธร แสงอุทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดำเนินกิจกรรมแนะแนวออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน google meeting ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนบางบ่อพิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน
Share This Post
image