แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00น. แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ นางสาวกมลธร แสงอุทัย ร่วมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย อาจารย์ผุสดี ภุมรา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผศ.กัญชญานิศ ศรีนุกูล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ และนางสาวกมลธร แสงอุทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดำเนินกิจกรรมแนะแนวออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน google meeting ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน
Share This Post
image