เมื่อวันที่ 19, 22 และ 23 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา อาจารย์ศิรินันท์ คำสี ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาและการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งตามวิถีชุมชนตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จากผลผลิตทางการเกษตรสวนมะม่วง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านหัวไทร)

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
📍422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
☎️โทรศัพท์ 038500000 ต่อ 6250-6259
📠โทรสาร 038568185 📱Line : SCI-RRU
Facebook : https://www.facebook.com/sci.rru
Website : http://science.rru.ac

Share This Post
image