เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์ณัฐพร สนเผือก รองคณบดีวางแผนและวิจัย อาจารย์ศิรินันท์ คำสี และอาจารย์ ดร.ภัทรพร คุนาพงษ์กิติ ผู้ช่วยคณบดี ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัยสู่ชุมชน
กิจกรรมที่ ๔ การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีอาจารย์สรรเพชญ บรรลือวงศ์ เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active learning) รูปแบบการเรียนการสอนผสมผสาน (Online และ Onsite) และอาจารย์ ดร.ณัฐฐาพร สามารถ เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่งานวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานในวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพ โดยมีอาจารย์เข้าร่วมจำนวน 25 คน ผ่านระบบออนไลน์
#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0-3851-5828, 0-3856-8184 โทรสาร 0-3856-8185
Line : SCI-RRU Facebook : https://www.facebook.com/sci.rru
Website : http://science.rru.ac.th
Share This Post
image