วันที่ 5, 6, 12, 13, 19 และ 20 กุมภาพันธ์ 2565 อ.ผุสดี ภุมรา รองคณบดีกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมคณาจารย์วิศวกรสังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประกอบด้วย ดร.กฤษณะ ช่องศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อ.สรรเพชญ บรรลือวงศ์ อ.อภิชา เชี่ยวเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ อ.วิยารัตน์ กุมุทนาถ ประธานสาขาวิชาเคมี นางสาวส่งศรี สินสมใจ นักวิทยาศาสตร์ และทีมนักศึกษาวิศวกรสังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการวิศวกรสังคมวิทยาศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมที่ 2 การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลา กิจกรรมที่ 2.1 การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแผ่น ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมิตรสัมพันธ์ หมู่ 6 บ้านหัวกระพี้ ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน และประชาชน รวมจำนวน 40 คน
Share This Post
image