วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.30น. 13.20น. และ14.10น. แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ นางสาวกมลธร แสงอุทัย ร่วมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ผศ.กัญชญานิศ ศรีนุกูล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ อาจารย์ผุสดี ภุมรา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนางสาวกมลธร แสงอุทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดำเนินกิจกรรมแนะแนวออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน google meet ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน
Share This Post
image