วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มอบหมายให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดีวิชาการ ประธานสาขาวิชาและอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมการปฐมนิเทศเพื่อดำเนินโครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม ZOOM
Share This Post
image