ด้านงานวิจัย

By root February 25, 2019 (No)

ข้อมูลด้านงานวิจัย ลำดับ เอกสารประเภท 1 แนวปฏิบัติที่ดี ดาวน์โหลด 2 การถอดบทเรียนการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ สังเคราะห์ประเด็นวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและ อาหารปลอดภัยตามยุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา ดาวน์โหลด 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะวิทยาศาสตร์ (2557-2559) ดาวน์โหลด 4 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด 5 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด 6 ตารางความสอดคล้องของกลยุทธ์คณะกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด 7 รายงานไตรมาส 1-4 ปี 2557 ดาวน์โหลด 8 รายงานสถานการณ์ทางการเงิน ปี 2557 ดาวน์โหลด 9 รายงานบริหารความเสี่ยงประจำปี 2557 ดาวน์โหลด

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

By root February 11, 2019 (No)

ปรัชญา วิทาการก้าวนำ คุณธรรมเป็นเลิศ ก่อเกิดเทคโนโลยี ถ่าทอดสิ่งดีสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นที่พึ่งทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของท้องถิ่นภาคตะวันออก พันธกิจ 1. การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน 2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. บริการวิชาการและถ่ายทอดวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของท้องถิ่น 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ชุมชนและท้องถิ่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตามพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการคณะตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วม และสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจและ ยุทธศาสตร์

ติดต่อเรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

By root February 10, 2019 (No)

422 ถนนมรุงพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์/โทรสาร. 0-3851-5828, 0-3850-0000 ต่อ 6250 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์/โทรสาร. 0-3856-8184, 0-3850-0000 ต่อ 7250,7251 Tel/Fax : 0-3851-5828 (เมือง) Tel 0-3856-8184 Fax 0-3856-8185 (บางคล้า)E-mail : science_rru@hotmail.com E-mail : sciencerru.rru@gmail.comติดต่อเราทาง Social media Facebook : www.facebook.com/sci.rru Instagram : SCI_RRU Twitter : @Science_rru LineID : Sci-rru

คณะกรรมการประจำคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

By root February 7, 2019 (No)

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ผศ.วัชรากร  พาหะนิชย์ อาจารย์สุรีย์พร  ธรรมิกพงษ์ อาจารย์ณัฐพร  สนเผือก ศ.ดร.อมรรัตน์  เจริญชัย รศ.ดร.วิษณุ  เพชรภา รศ.ดร.นพคุณ  ศิริวรรณ นายสมนึก  ทักษิณา นายบรรจง  นิสภวาณิชย์ ผศ.ดร.สถาพร  ดียิ่ง อาจารย์จารุวรรณ  สุนทรเสณี อาจารย์ชนะพล  สิงห์ศุข รศ.ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศาลกิจ ดร.อภิชาติ  สังข์ทอง อาจารย์ ดร.ณัฐฐาพร  สามารถ นายพลรัตน์ สร้างวัด นายวิฑูรย์  พูลสวัสดิ์ คณบดี รองคณบดี รองคณบดี […]

ทำเนียบผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

By root February 7, 2019 (No)

ปี พ.ศ. ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 2520 – 2523 2523 – 2526 2526 – 2529 2529 – 2532 2532 – 2535 2538 – 2542 2542 – 2546 2546 – 2548 2548 – 2551 2552 – 2559 2560 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลีลา สินานุเคราะห์ อาจารย์ประชา ฑีคภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกรณ์ จันทร์ศิริ อาจารย์นคร ทัศนประสิทธิผล รองศาสตราจารย์ ชาญ มงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิ แสงพนัสธาดา อาจารย์พรพรรณ นินนาท อาจารย์ประสิทธิ์ […]

หน่วยงานภายในศูนย์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

By root February 7, 2019 (No)

ศูนย์มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่เลขที่ 422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร สำนักงานคณบดี   – คณบดี – รองคณบดีวิชาการ – รองคณบดีกิจการนักศึกษา – รองคณบดีวางแผน พัฒนา และวิจัย – บริหารงานทั่วไป – งานประกันคุณภาพการศึกษา – งานวิชาการ – การเงินและงบประมาณ – งานกิจการนักศึกษา – งานคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา หน่วยตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 0-3851-5828,0-3850-0000 ต่อ 6250 0-3850-0000 ต่อ 6251 0-3850-0000 ต่อ […]

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน

By root February 7, 2019 (No)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  ระดับ : ปริญญาตรี Bachelor oF Technology Program in Agricultural Technology เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)                                                                    Bachelor oF Technology Program (Agricultural Technology) ทล.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) B.Tech.(Agricultural Technology) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ  ระดับ : ปริญญาตรี Bachelor oF Science Program in Food and Service วิทยาศาสตรบัณฑิต (การอาหารและธุรกิจบริการ) Barhelor of Science (Food and Service) วท.บ.(การอาหารและธุรกิจบริการ) B.Sc.(Food and Service) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ระดับ : ปริญญาตรี Bachelor oF […]

ประวัติความเป็นมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

By root February 7, 2019 (No)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เติบโตมาจากหมวดวิชา ในสายวิทยาศาสตร์ สังกัดโรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2498-2513) ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) ในปี พ.ศ.2513 โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทราได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ต่อมาในปี พ.ศ.2535 กรมการฝึกหัดครูได้จัดรวมกลุ่มวิชาในหมวดวิชาสายวิทยาศาสตร์ขึ้นเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเปิดสอนในระดับอุดมศึกษาของไทยซึ่งประกอบด้วย 9 ภาควิชา ดังนี้ 1. ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 2. ภาควิชาคณิตศาสตร์ 3. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 4. ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 5. ภาควิชาเคมี 6. ภาควิชาชีววิทยา 7. ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 8. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 9. ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ วิทยาลัยครูได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสถาบันราชภัฏและตราเป็นพระราชบัญญัติ เมื่อ พ.ศ.2538 ในปี พ.ศ.2541 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ประทานนามแก่สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา ว่า “สถาบันราชภัฏราชนครินทร์” ซึ่งในระหว่าง พ.ศ.2535-2538 นั้น “คณะวิชา” ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็น “คณะ” […]