ลงพื้นที่เพื่อสำรวจบริบทของชุมชนและกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)

By root February 28, 2019 (No)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ รองคณบดีวางแผนและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภกานด์ หน่ายคอน และอาจารย์ศิรินันท์ คำสี ได้ดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่บริการและบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่นโดยได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจบริบทของชุมชนและได้จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3851-5828, 0-3856-8184 โทรสาร 0-3856-8185 http://science.rru.ac.th

การจัดการขยะในชุมชน โดยใช้หลัก 3Rs

By root February 28, 2019 (No)

วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ผุสดี ภุมรา รองคณบดีกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลท่าสะอ้าน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในหัวข้อเรื่องการจัดการขยะในชุมชน โดยใช้หลัก 3Rs และผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3851-5828, 0-3856-8184 โทรสาร 0-3856-8185 http://science.rru.ac.th

เทคนิคการให้บริการแบบ Service mind

By root February 26, 2019 (No)

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรม ได้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างผู้นำแกนหลักในการจัดการความรู้ หัวข้อ “เทคนิคการให้บริการแบบ Service mind” งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน เพื่อให้บุคลากรสามารถนำกระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตน และ พัฒนางาน เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องการจัดการความรู้ โดยมีบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาลัยฯ เข้าร่วมในการอบรม ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 น. ที่ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกอบรมปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโครงการวิจัยหรือโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมทักษะการเรียนการปฏิบัติการทดลองให้แก่นักเรียนในเขตภูมิภาคตะวันออก

By root February 26, 2019 (No)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกอบรมปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์         ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโครงการวิจัยหรือโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมทักษะการเรียนการปฏิบัติการทดลองให้แก่นักเรียนในเขตภูมิภาคตะวันออกปัจจุบันเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการทดลองต่าง ๆ ทั้งนี้นักเรียนจะต้องมีความรู้ทักษะและเจตคติด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ถูกต้องจึงจะได้ผลการทดลองตรงตามที่จะดี หรือสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้มาดังนั้นการฝึกอบรมปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์จึงเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาความรู้ของนักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพและเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกอบรมปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโครงการวิจัยหรือโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมทักษะการปฏิบัติการทดลองให้แก่นักเรียนในเขตภูมิภาคตะวันออก โรงเรียนพนัสพิทยาคาร โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการฝึกปฏิบัติการทดลองด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยพัฒนาทักษะการปฏิบัติการและเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 30 คน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตรเคมี ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า  

ด้านงานวิจัย

By root February 25, 2019 (No)

ข้อมูลด้านงานวิจัย ลำดับ เอกสารประเภท 1 แนวปฏิบัติที่ดี ดาวน์โหลด 2 การถอดบทเรียนการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ สังเคราะห์ประเด็นวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและ อาหารปลอดภัยตามยุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา ดาวน์โหลด 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะวิทยาศาสตร์ (2557-2559) ดาวน์โหลด 4 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด 5 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด 6 ตารางความสอดคล้องของกลยุทธ์คณะกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด 7 รายงานไตรมาส 1-4 ปี 2557 ดาวน์โหลด 8 รายงานสถานการณ์ทางการเงิน ปี 2557 ดาวน์โหลด 9 รายงานบริหารความเสี่ยงประจำปี 2557 ดาวน์โหลด

ประชุมขับเคลื่อนอันดับของมหาวิทยาลัย

By root February 25, 2019 (No)

อาจารย์ผุสดี ภุมรา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี และผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของคณะ เข้าร่วมประชุมร่วมกับอธิการบดี ,รองคณบดี,ผู้ช่วยคณบดี และผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของคณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอันดับของมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการ Webometrics ranking ด้วยการกดถูกใจ กดแชร์ Facebook รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่าน Website,Facebook และ line อย่างต่อเนื่อง ที่ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

กีฬาประเพณีนักศึกษา “สารภีเกมส์”

By root February 21, 2019 (No)

อาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาประเพณีนักศึกษาภาคปกติ หรือ ”สารภีเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมในพิธี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2562 ซึ่งมีนักกีฬาจากทั้ง 5 คณะ ได้แก่คณะครุศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ โดยกำหนดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬา จำนวน 10 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล, ฟุตซอล, วอลเลย์บอล, บาสเกตบอล, เซปักตะกร้อ, แชร์บอล, เปตอง, เทเบิลเทนนิส, กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องวิทยาศาสตร์

By root February 21, 2019 (No)

สาขาวิชาเคมี ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในห้องวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องวิทยาศาสตร์และบุคลากรที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้เบื้องต้นในการป้องกันภัยจากการทำงานในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ในวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

Love Science Games ครั้ง 7

By root February 21, 2019 (No)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ฯ 9 มหาวิทยาลัย “Love Science Games” เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา