ข้อมูลด้านงานวิจัย
ลำดับ
เอกสารประเภท
1
แนวปฏิบัติที่ดี
2
การถอดบทเรียนการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สังเคราะห์ประเด็นวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและ
อาหารปลอดภัยตามยุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา
3
แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะวิทยาศาสตร์ (2557-2559)
4
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2557
5
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2558
6
ตารางความสอดคล้องของกลยุทธ์คณะกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย
7
รายงานไตรมาส 1-4 ปี 2557
8
รายงานสถานการณ์ทางการเงิน ปี 2557
9
รายงานบริหารความเสี่ยงประจำปี 2557