อาจารย์ ดร.นคินทร์ สุรพานิช ประธานสาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
กศ.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมีศึกษา), Graduate Cert.in Interdiscilinary Study
กศ.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน ไม้สนธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมี), วท.ด.(เคมี)
อาจารย์ ดร.อมรรัศมี จิณรักษ์
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมีวิเคราะห์), ปร.ด.
อาจารย์ภควรรณ คงจันตรี
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
วท.บ. (วาริชศาสตร์), วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์)
อาจารย์ปรัชญา วาทะสิทธิ์
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
วท.บ.(เคมี) , วท.ม.(ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์โพลิเมอร์)
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
อาจารย์ ดร.ณัฐฐาพร สามารถ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์สุวิมล ขวัญศิริวงษ์
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมี) (กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
อาจารย์เทวิกา เบ็ญจวรรณ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมีอินทรีย์)
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
อาจารย์วิยารัตน์ กุมุทนาถ เลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมี)