แบบฟอร์ม
ไฟล์
สารบัญ
ใบปะหน้าเล่มสรุปโครงการ
บทสรุปผู้บริหาร
โครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติ
กำหนดการการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
คำสั่งแต่งคณะกรรมการดำเนินงาน
คำสั่งแต่งคณะกรรมการดำเนินงานแต่งตั้งโดยอธิการบดี
(กรณีมีบุคคลภายนอกหรือคณบดีเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน)
คำสั่งแต่งคณะกรรมการดำเนินงานแต่งตั้งโดยคณบดี
หนังสือขออนุมัติเชิญวิทยากร (ถ้ามี)
หนังสือเชิญวิทยากรภายนอก
หนังสือเชิญวิทยากรภายใน
คำกล่าวรายงาน
คำกล่าวเปิดงาน
หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (ถ้ามี)
าพพิธีเปิดงานพร้อมคำบรรยาย
ภาพกิจกรรมพร้อมคำบรรยาย
ตัวอย่างแบบทดสอบ ก่อน-หลังจัดโครงการ (บริการวิชาการ/พัฒนานักศึกษา/อบรม/สัมมนา)
สรุปผลการทดสอบ ก่อน-หลังจัดโครงการ
ตัวอย่างแบบประเมิน
สรุปผลการประเมิน
สรุปความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
เอกสารแนบท้าย
รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
รายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
รายชื่อบุคลภายนอกเข้าร่วมโครงการ
แบบฟอร์มขออนุญาตซื้อวัสดุ/จ้างเหมา
แบบฟอร์มขออนุญาตเบิกค่าอาหาร/
ค่าตอบแทนวิทยากร/ค่าใช้จ่ายไปราชการ
บันทึกข้อความขอใช้รถราชการ
แบบฟอร์มอนุมัติยืมเงินทดลองจ่าย