บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

By root February 8, 2019 (No)

นายพลรัตน์ สร้างวัด หัวหน้าสำนักงานคณบดี ข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ค.บ. การบริหารโรงเรียน นางสาวธารฤทัย เขมะเพ็ชร พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ค.บ. การศึกษาปฐมวัย นางสาวสุชาดา ทับศรี พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศศ.บ. บริหารธุรกิจการบัญชี นางอัญชลี จำปาหอม ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ธุรกการ ศศ.บ. (บริหารทรัพยากรมนุษย์) นายอิทธิพัทธ์ หอณรงค์ศิริ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. อิเล็กทรอนิกส์ นายวิฑูรย์ พูลสวัสดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ นักวิชาการศึกษา วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) นางสาวชนิตรา เลาะห์มิน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ นักวิชาการศึกษา ค.บ. ธุรกิจศึกษา ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) นางนุจรี จันทร์เจริญ […]

สาขาวิชาเคมี

By root February 8, 2019 (No)

อาจารย์ ดร.นคินทร์ สุรพานิช ประธานสาขา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 กศ.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมีศึกษา), Graduate Cert.in Interdiscilinary Study กศ.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) หลักสูตรภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน ไม้สนธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมี), วท.ด.(เคมี) อาจารย์ ดร.อมรรัศมี จิณรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมีวิเคราะห์), ปร.ด. อาจารย์ภควรรณ คงจันตรี พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ วท.บ. (วาริชศาสตร์), วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์) อาจารย์ปรัชญา วาทะสิทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย […]

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

By root February 8, 2019 (No)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี เอี่ยมสะอาด ประธานสาขา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ วท.บ. (ฟิสิกส์), วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์), ปร.ด. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา เขียวรักษา อาจารย์ ระดับ 8 ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป), กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา), กศ.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) อาจารย์วิโรจน์ จุฑาภิรักษ์ อาจารย์ ระดับ 7 วท.บ. (ฟิสิกส์), วท.ม. (ฟิสิกส์) อาจารย์สุพรรณี ปริญญาวุฒิชัย อาจารย์ ระดับ 6 วท.บ. (ฟิสิกส์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์), วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) (กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก) อาจารย์ ดร.อภิชาติ สังข์ทอง อาจารย์ ระดับ 6 วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์), ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์) อาจารย์ […]

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

By root February 7, 2019 (No)

อาจารย์จักรกริช ไชยเนตร ประธานสาขา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ วท.บ. (วนศาสตร์), วท.ม. (การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม) (กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก) อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ อาจารย์ ระดับ 7 วท.บ. (ประมง), วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม) อาจารย์ผุสดี ภุมรา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ วท.บ. (วาริชศาสตร์), วท.ม (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม) อาจารย์ณัฐพร สนเผือก พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ วท.บ. เกษตรศาสตร์ (พืชสวน) วท.ม. เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อาจารย์จงภร มหาดเล็ก เลขานุการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ วท.บ. (เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม), วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

By root February 7, 2019 (No)

อาจารย์ชาญชัย สุขคุ้ม ประธานสาขา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนึงนิตย์ ชื่นค้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 วท.บ. (สาธารณสุข), วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) Graduate Cert.in Interdisciplinary Study อาจารย์ ดร.รังสรรค์ ม่วงโสรส พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ วท.บ. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย, สธ.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปร.ด. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน อาจารย์ลือชา รื่นจิตต์ เลขานุการ พนักงานสัญญาจ้าง วท.บ. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย, วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

By root February 7, 2019 (No)

อาจารย์นิชานันท์ อุดมศักดิ์สกุล ประธานสาขา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) (กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภกานด์ หน่ายคอน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ วท.บ. (วาริชศาสตร์), วท.ม. (วิทยาสาสตร์ชีวภาพ) อาจารย์นรากร ศรีสุข พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ), วท.ม. (เทคโนโลยีทางการอาหาร) (กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก) อาจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ ดร.อภิรดี ศรีภิรมย์รักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ฐิติพร ดิศวนนท์ เลขานุการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ วท.บ. ชีววิทยา (พันธุศาสตร์), วท.ม. (พันธุศาสตร์)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์

By root February 7, 2019 (No)

อาจารย์ปรารถนา มณีฉาย ประธานสาขา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ วท.บ. (คณิตศาสตร์), วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ค.บ.(คณิตศาสตร์), ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์), Ph.D. (Mathematic Education) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญ แก้วประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ค.บ.(คณิตศาสตร์), ค.ม.(การศึกษาคณิตศาสตร์), ปร.ด.(คณิตศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรากร พาหะนิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 วท.บ. (คณิตศาสตร์), วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งรวี อำนาจตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ วท.บ. (คณิตศาสตร์), วท.ม. (สถิติ) , ปร.ด. (สถิติ) อาจารย์วรากร สุดสงวน พนักงานมหาวิทยาลัย […]

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

By root February 7, 2019 (No)

นายทวีทรัพย์ เจือพานิช พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ วท.บ. เคมี, วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

By root February 7, 2019 (No)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ สุนทราวิฑูร ประธานสาขา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ประกาศนียบัตรวิชาชีพพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์ชั้นสูง, Graduate Cert.in Quality Nursing and Health Care Management ส.บ. (การบริหารสาธารณสุข), พย.บ. (พยาบาลศาสตร์), พย.ม. (การพยาบาลศึกษา), ส.ด. (สุขศึกษา) รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัตน์ อิมามีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ ดร.วรพล แวงนอก อาจารย์ระดับ 6 วท.บ. (สุขศึกษา), ค.ม. (สุขศึกษา), ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) อาจารย์ ดร.รพีพัฒน์ ศรีมาลา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ วท.บ. (สุขศึกษา), ค.ม. (สุขศึกษา), […]