ประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

ประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  (ป.4 – ป.6)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1– ม.3)

ระเบียบการ
ระบบสมัคร
 ประกาศรายชื่อ
ประกาศผล

อัพโหลดไฟล์ VDO

ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1 – 3)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – 6) หรือ ปวช.

ระเบียบการ
ระบบสมัคร
 ประกาศรายชื่อ
ประกาศผล

แข่งขันสร้าง Motion Infographic

แข่งขันสร้าง Motion Infographic

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1 – 3)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – 6) หรือ ปวช.

ระเบียบการ
ระบบสมัคร
 ประกาศรายชื่อ
ประกาศผล

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1 – 3)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – 6) หรือ ปวช.

ระเบียบการ
ระบบสมัคร
 ประกาศรายชื่อ
ประกาศผล

ประกวดการสร้างสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกวดการสร้างสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  (ป.4 – ป.6)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1– ม.3)

ระเบียบการ
ระบบสมัคร
 ประกาศรายชื่อ
ประกาศผล