เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกวด/แข่งขัน

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกวด/แข่งขัน วันที่ 23-25 สิงหาคม 2565
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ลำดับที่ ฐานกิจกรรม ระดับ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1
ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2
การแสดงทางวิทยาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การแสดงทางวิทยาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4
การประกวดวาดภาพตามจินตนาการ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
 การประกวดวาดภาพตามจินตนาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
5  การแข่งขันการสร้าง Infographic ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
6  การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

หมายเหตุ : ผู้ที่เข้าร่วมอบรมทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร