สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

By root February 7, 2019 (No)

อาจารย์สุนทรี ธรรมสุวรรณ ประธานสาขา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการอาจารย์นันท์ภัส อภิรัตน์ธนารัฐ อาจารย์ ระดับ 7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์วัชรพงษ์ ครูเกษตร อาจารย์ ระดับ 7 อาจารย์ธีรยุทธ จันทร์เขียว อาจารย์ ระดับ 7 อาจารย์นุชจรินทร์ ครูเกษตร อาจารย์ ระดับ 7 อาจารย์สุรศักดิ์ ศรีสวรรค์ อาจารย์ ระดับ 6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรัตรา แดงเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี ปักกะสีนัง อาจารย์ระดับ 7 อาจารย์ขณิดา จรุงจิตต์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์นวลปราง แสงอุไร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ณัฐวุฒิ แก้วศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์สรรเสริญ […]

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

By root February 7, 2019 (No)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดียิ่ง ประธานสาขาวิชา อาจารย์ ระดับ 7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ อาจารย์ ระดับ 7 อาจารย์กิติธนนท์ สุวพานิชกิตติกร อาจารย์ ระดับ 6 ดร.จักรี เหล็กกล้า พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.จิรายุ สาอุตม์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.ทสพล รวมฉิมพลี เลขานุการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ผู้บริหารสาขาวิชา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

By root February 7, 2019 (No)

ดร.นิชานันท์ อุดมศักดิ์สกุล ประธานสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ผศ.ดร.สถาพร ดียิ่ง ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อ.จักรกริช ไชยเนตร ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อ.สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.นลินี เอี่ยมสะอาด ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ อ.ปรารถนา มณีฉาย ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ ดร.วรพจน์ ทำเนียบ ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์วิยารัตน์ กุมุทนาถ ประธานสาขาวิชาเคมี อ.จารุวรรณ สุนทรเสณี ประธานสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ อ.ชาญชัย สุขคุ้ม ประธานสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โครงสร้างการบริหารงาน คณะกรรมการบริหารคณะ

By root February 7, 2019 (No)

อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ณัฐพร สนเผือก รองคณบดีวางแผนและวิจัย อาจารย์ผุสดี ภุมรา รองคณบดีกิจการนักศึกษา ดร.อมรรัศมี จิณรักษ์ รองคณบดีวิชาการ นายวิฑูรย์ พูลสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี ดร.ภัทรพร คุณาพงษ์กิติ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ศิรินันท์ คำสี ผู้ช่วยคณบดี ผศ.กัญชญานิศ ศรีนุกูล ผู้ช่วยคณบดี