สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์

By root February 7, 2019 (No)

อาจารย์ปรารถนา มณีฉาย ประธานสาขา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรากร พาหะนิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งรวี อำนาจตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์นันทพร บุญสุข พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภควดี สุดสงวน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์สมพล พวงสั้น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.ภาสกรณ์ ยอดสอน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะวดี กิ่งมาลา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร สุดสงวน เลขานุการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

By root February 7, 2019 (No)

ดร.วรพจน์ ทำเนียบ ประธานสาขาวิชา พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 รองศาสตราจารย์พิสิษฐ์ สุนทราวิฑูร พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 อาจารย์ชนะพล สิงห์ศุข พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ ดอกไม้ขาว พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินันท์ คำสี พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตรราจารย์ญาดา เรียมริมมะดัน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อาจารย์สุปราณี จ้อยรอด พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการดร.แววดาว พิมพ์พันธุ์ดี พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการอาจารย์อรชุมา หนูน้อย พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อาจารย์โปรดปราน ทาศิริ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ดร.นันท์นภัส ธนฐากร เลขานุการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ

By root February 7, 2019 (No)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญชญานิศ ศรีนุกูล ประธานสาขา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเพชญ บรรลือวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์พรนับพัน อัศวมงคลศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการอาจารย์ณัฐวรานาท ใหมตีบ เลขานุการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

By root February 7, 2019 (No)

ดร.อภิรดี พุดเผือก ประธานสาขา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการอาจารย์นันท์นภัส อภิรัตน์ธนารัฐ อาจารย์ ระดับ 7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์วัชรพงษ์ ครูเกษตร อาจารย์ ระดับ 7 อาจารย์ธีรยุทธ จันทร์เขียว อาจารย์ ระดับ 7 อาจารย์นุชจรินทร์ ครูเกษตร อาจารย์ ระดับ 7 อาจารย์สุรศักดิ์ ศรีสวรรค์ อาจารย์ ระดับ 6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรัตรา แดงเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี ปักกะสีนัง อาจารย์ระดับ 7 อาจารย์ขณิดา จรุงจิตต์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ณัฐวุฒิ แก้วศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์สรรเสริญ […]

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

By root February 7, 2019 (No)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดียิ่ง ประธานสาขาวิชา อาจารย์ ระดับ 7 อาจารย์กิติธนนท์ สุวพานิชกิตติกร อาจารย์ ระดับ 6 ดร.จักรี เหล็กกล้า พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.จิรายุ สาอุตม์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.ทสพล รวมฉิมพลี เลขานุการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

งานด้านประกันคุณภาพ

By root February 7, 2019 (No)

คู่มือ ลำดับ เอกสาร 1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด ประกาศ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลำดับ ประกาศหลักเกณฑ์ 1 การงดใช้เกณฑ์ 12 ข้อ องค์ประกอบที่ 1 ระดับหลักสูตร ดาวน์โหลด 2 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557    ดาวน์โหลด 3 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ดาวน์โหลด ลำดับ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ ดาวน์โหลด 2 ระบบและกลไกด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดาวน์โหลด ลำดับ รายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 1 องค์ประกอบที่ 1 ดาวน์โหลด 2 องค์ประกอบที่ 2 ดาวน์โหลด 3 องค์ประกอบที่ 3 ดาวน์โหลด 4 องค์ประกอบที่ 4 ดาวน์โหลด 5 องค์ประกอบที่ 5 ดาวน์โหลด 6 องค์ประกอบที่ 6 ดาวน์โหลด 7 […]

งานแผนและงบประมาณ

By root February 7, 2019 (No)

ข้อมูลด้านแผนพัฒนาและวิจัย ลำดับ เอกสารประเภท 1 แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2556-2559 ดาวน์โหลด 2 แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2557-2560 ดาวน์โหลด 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะวิทยาศาสตร์ (2557-2559) ดาวน์โหลด 4 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด 5 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด 6 ตารางความสอดคล้องของกลยุทธ์คณะกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด 7 รายงานไตรมาส 1-4 ปี 2557 ดาวน์โหลด 8 รายงานสถานการณ์ทางการเงิน ปี 2557 ดาวน์โหลด 9 รายงานบริหารความเสี่ยงประจำปี 2557 ดาวน์โหลด

การจัดการความรู้ (KM)

By root February 7, 2019 (No)

  ลำดับ เอกสาร 1 แนวปฏิบัติที่ดี ดาวน์โหลด 2 การถอดบทเรียนการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ สังเคราะห์ประเด็นวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและ อาหารปลอดภัยตามยุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา ดาวน์โหลด 3 บทความวิจัย ดาวน์โหลด 4 เทคนิคการเขียนผลงานวิจัย ดาวน์โหลด 5 Active Learning ดาวน์โหลด 6 การพัฒนาการจัดการความรู้ (KM) ในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคนคิการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active learning) และการพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่งานวิจัย ดาวน์โหลด 7 คำสั่งแต่งตั้ง ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด 8 คำสั่งแต่งตั้ง ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด 9 แผ่นพับเผยแพร่การจัดการความรู้ ดาวน์โหลด 10 รายงานสรุปKM ปี 2563 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มดาวน์โหลด (เอกสารการเบิกจ่าย)

By root February 7, 2019 (No)

    แบบฟอร์ม ไฟล์ ยืมเงิน ปะหน้ายืมเงิน (word) ดาวน์โหลด เบิกค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุ PM1 – ปะหน้าซื้อจ้าง ดาวน์โหลด PM2 – บันทึกข้อความขออนุญาตซื้อ ดาวน์โหลด PM3 – แต่งตั้งกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ดาวน์โหลด PM4 – คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดซื้อ ดาวน์โหลด PM5 – รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดาวน์โหลด PM6 – คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับการซื้อ ดาวน์โหลด PM7 – รายการสั่งซื้อ ดาวน์โหลด ขั้นตอนการจัดซื้อจ้างเหมาทุกกรณี และจ้างเช่า ดาวน์โหลด เบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา HC1 – ปะหน้าจ้างเหมา ดาวน์โหลด HC2 – บันทึกข้อความขออนุญาตจ้างเหมา ดาวน์โหลด HC3 – แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดจ้างเหมา ดาวน์โหลด HC4 – […]

แบบฟอร์มดาวน์โหลด (อาจารย์ เจ้าหน้าที่)

By root February 7, 2019 (No)

แบบฟอร์มดาวน์โหลด สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ แบบฟอร์ม ไฟล์ ตัวอย่างหนังสือราชการ หนังสือราชการภายนอก ดาวน์โหลด บันทึกข้อความภายใน ดาวน์โหลด การเงิน แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ Krungthai Corprate Online (กรณีเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์) ดาวน์โหลด แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corprate Online (กรณีเงินเงินงบประมาณแผ่นดิน) ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเปลี่ยนชื่อผู้รับเงินเช็ค ดาวน์โหลด ใบลา ใบลาอุปสมบท ดาวน์โหลด ใบขออนุญาตลาไปต่างประเทศ ดาวน์โหลด ใบลาพักผ่อน กรณีลาเกิน 5 วัน ดาวน์โหลด ใบลาพักผ่อน กรณีลาไม่เกิน 5 วัน ดาวน์โหลด ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ดาวน์โหลด ใบลาพักผ่อนสำหรับอาจารย์อัตราจ้าง/ลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร กรณีลาเกิน 5 […]