ระบบศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบบศิษย์เก่า

❝ ยินดีต้อนรับศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ❞ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทุกท่าน

📝 เกี่ยวกับศิษย์เก่า

เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกับสมาคม ชมรม กลุ่ม และองค์กรของศิษย์เก่า และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า

💡 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นกลไกประสานความร่วมมือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ให้เป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างกันของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และองค์กร

📌 บทบาทหน้าที่

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการค้นหาศิษย์เก่าดีเด่นประจำปีและเชิดชูเกียรติอย่างสมศักดิ์ศรี เพื่อสร้างความภาคภูมิใจทั้งต่อมหาวิทยาลัยเอง

📞 ติดต่อเรา (contact us)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 422 ถนนมรุงพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเม ือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
☏ โทรศัพท์/โทรสาร. 0-3851-5828, 0-3850-0000 ต่อ 6250, ➤ e-mail: science_rru@hotmail.com, sciencerru.rru@gmail.com