วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2564 ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ นายธนพัฒน์ ช่วยสงคราม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และนางสาวตรีนุช รังคะวิภา สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุต์ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพกับกองประกวดทูตวัฒนธรรม ภายใต้กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัยครั้งที่ 9 “โสนเกมส์”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะมีการประกวดทูตวัฒนธรม (รอบตัดสิน) ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2564