นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นภารกิจหลักและ ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามศาสตร์พระราชา

ระเบียบการ

ระบบรับสมัคร

ประกาศรายชื่อ

กิจกรรมประกวดโมเดลศาสตร์พระราชา

ระเบียบการ

ระบบรับสมัคร [ปิดรับสมัคร]

ประกาศรายชื่อ

กิจรรมแข่งขันประกอบอาหารจานเดียว และขนมหวานที่มีส่วนประกอบจากมะพร้าว

ระเบียบการ

ระบบรับสมัคร [ปิดรับสมัคร]

ประกาศรายชื่อ

กิจกรรมประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์ กับศาสตร์พระราชา

กิจกรรมการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ระเบียบการ

ระบบรับสมัคร [ปิดรับสมัคร]

ประกาศรายชื่อ

กิจกรรมการแข่งขัน การสร้าง Infographics

ระเบียบการ

ระบบรับสมัคร [ปิดรับสมัคร]

ประกาศรายชื่อ