#นวัตกรรมก้านตาลคลายเส้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชุน
วันนี้ 26 มีนาคม 2562 อาจารย์ศิรินันท์ คำสี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จัดโครงการบริการวิชาการส่งเสริมสุขภาพโดยการใช้นวัตกรรมก้านตาลคลายเส้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชุน : กลุ่มผู้สูงอายุตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เพื่อบริการวิชาการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น สร้างภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน และสร้างคุณธรรมจริยธรรมและมีความเชี่ยวชาญตามศาสตร์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0-3851-5828, 0-3856-8184 โทรสาร 0-3856-8185
Line : SCI-RRU Facebook : https://www.facebook.com/sci.rru
Website : http://science.rru.ac.th