วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. อาจารย์ณัฐพร สนเผือก รองคณบดีวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่การฝึกสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมี อาจารย์ ดร.เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงาน และคุณสุนทรีย์ ชุ่มมงคล จากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนใบสมัครงาน (resume) และบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0-3851-5828, 0-3856-8184 โทรสาร 0-3856-8185
Line : SCI-RRU Facebook : https://www.facebook.com/sci.rru
Website : http://science.rru.ac.th