วันที่ 22 มีนาคม 2562 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) ในการการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน AUC 2 2019 ครั้งที่ 7 ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 -24 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีมหาวิทยาลัยชั้นนำเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 37 มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 5 ผลงาน และได้รับการตอบรับให้ได้รับการนำเสนอด้วยวาจา จำนวน 2 ผลงาน มีผลงานที่ได้รับรางวัล good paper 1 ผลงาน ได้แก่ผลงานที่มีชื่อว่า “หนูจ๋าลาก่อน Goodbye mouse” ผู้นำเสนอได้แก่ นายสืบพงศ์ สุขมาก และนายเกรียงไกร ก๊กเฮง โดยมีอาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0-3851-5828, 0-3856-8184 โทรสาร 0-3856-8185
Line : SCI-RRU Facebook : https://www.facebook.com/sci.rru
Website : http://science.rru.ac.th