หลักสูตรปฏิบัติการทางฟิสิกส์  หลักสูตรละ  600   บาท/คน /วัน  ใบสมัครอบรมค่ายวิทย์

š  หลักสูตร ฟิสิกส์ 1 ฟิสิกส์พื้นฐาน

 • กลศาสตร์ ได้แก่ การเคลื่อนที่แบบต่างๆ แรงตึงผิว ยังมอดูลัส โมเมนต์ความเฉื่อย
 • แสงและเสียง ได้แก่ โซโนมิเตอร์ ท่อคลื่น สเปกตรัมของแสง การวัดความเร็วแสง
 • อุณหพลศาสตร์ ได้แก่ การหาค่าความจุความร้อนจำเพาะ

š  หลักสูตรฟิสิกส์ 2 แม่เหล็กไฟฟ้า

 • การหาค่าสนามแม่เหล็กโลก
 • โมเมนต์แม่เหล็ก
 • ศักย์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำในขดลวดโซลีนอยด์
 • เครื่องชั่งกระแส

š  หลักสูตรฟิสิกส์ 3 ฟิสิกส์แผนใหม่

 • กฎกำลังสองผกผัน
 • ค่าคงที่ของแพลงค์
 • การแผ่รังสีของวัตถุดำ
 • ค่าประจุต่อมมวลของอิเล็กตรอน (e/m)

š  หลักสูตรฟิสิกส์ 4 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 • วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
 • วงจรไฟฟ้าภายในบ้าน
 • การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • อุปกรณ์เซ็นเซอร์และการประยุกต์ใช้งาน

š  หลักสูตรฟิสิกส์ 5 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 • การใช้ออสซิลโลสโคป
 • การใช้มัลติมิเตอร์ชนิดต่างๆ

หลักสูตรปฏิบัติการทางเคมี หลักสูตรละ  600   บาท/คน/วัน  ใบสมัครอบรมค่ายวิทย์

š  หลักสูตร เคมี 1

-  ทักษะปฏิบัติการเบื้องต้นทางเคมี
-  เทคนิคการไทเทรต
-  การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่อง UV (UV_VIS Spectrophotometer)
-  เทคนิคการแยกสาร  (เทคนิคการสกัดด้วยตัวทำละลาย  การกลั่น เป็นต้น)
-  ทักษะปฏิบัติการเบื้องต้นทางเคมี
-  การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่อง UV (UV-VIS Spectrophotometer)


š  หลักสูตร เคมี 2

-  โครมาโทกราฟี : เปเปอร์โครมาโทกราฟี

-  ทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี

-  คอลัมน์โครมาโทกราฟี


š  หลักสูตร เคมี 3

-  เทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน

-  เทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณไขมัน

-  เทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณไฟเบอร์

-  เทคนิคการวิเคราะห์คาร์โบไฮเดรท

-  เทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณเถ้า

-  เทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณความชื้น

หลักสูตรปฏิบัติการทางชีววิทยา   หลักสูตรละ  600  บาท/คน/วัน ใบสมัครอบรมค่ายวิทย์

š  หลักสูตรชีววิทยา 1

 • เทคนิคทางจุลชีววิทยา

š  หลักสูตรชีววิทยา 2

 • การศึกษาเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ด้วยกล้องจุลทรรศน์

š  หลักสูตรชีววิทยา 3

 • เทคนิคการศึกษาทางพันธุกรรมด้วยวิธีต่างๆ

š  หลักสูตรชีววิทยา 4

 • เทคนิคการทำสไลด์ถาวรฟังใจ

š  หลักสูตรชีววิทยา 5

 • เทคนิคการศึกษาแพลงก์ตอนในแหล่งน้ำ

š  หลักสูตรชีววิทยา 6

 • เทคนิคการวัดขนาดเซลล์สิ่งมีชีวิต

š  หลักสูตรชีววิทยา 7

 • การใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร