Thailand Ultimate Chef Challenge 2019 at IMPAC Exhibition and Convention Center Bangkok, Thailand

By root May 29, 2019 (No)

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 อาจารย์สรรเพชญ บรรลือวงศ์ สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Ultimate Chef Challenge 2019 at IMPAC Exhibition and Convention Center Bangkok, Thailand แข่งขันรายการ Classic Thai Cuisine Junion Chef และได้รับรางวัล Diploma โดยนายนายศิวกร อารยวัฒนาพงษ์ โดยมีอาจารย์สรรเพชญ บรรลือวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3851-5828, 0-3856-8184 โทรสาร 0-3856-8185 Line : SCI-RRU Facebook : https://www.facebook.com/sci.rru Website […]

นักกีฬาสานฝัน มอบของขวัญให้ทะเล

By root May 20, 2019 (No)

วันที่ 19 พ.ค. 62 ตัวแทนสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 10 คน นำโดย น.ส.คันธรส ปานามา ประธานสโมสรนักศึกษาฯ ร่วมกิจกรรม”นักกีฬาสานฝัน มอบของขวัญให้ทะเล” ณ หาดหาดธูป ป่าชายเลน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ ตำบล สัตหีบ อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3851-5828, 0-3856-8184 โทรสาร 0-3856-8185 Line : SCI-RRU Facebook : https://www.facebook.com/sci.rru Website : http://science.rru.ac.th

ศึกษาดูงานด้านการผลิตพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะ

By root May 20, 2019 (No)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 อ.ผุสดี ภุมรา รองคณบดีกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะ ณ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและพลังงานทางเลือก (ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม) จังหวัดกาญจนบุรี #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3851-5828, 0-3856-8184 โทรสาร 0-3856-8185 Line : SCI-RRU Facebook : https://www.facebook.com/sci.rru Website : http://science.rru.ac.th

พัฒนาเกณฑ์การประเมินผลโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย

By root May 20, 2019 (No)

วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 อ.ผุสดี ภุมรา รองคณบดีกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000โทรศัพท์ 0-3851-5828, 0-3856-8184  โทรสาร 0-3856-8185Line : SCI-RRU  Facebook : https://www.facebook.com/sci.rruWebsite : http://science.rru.ac.th