ศึกษาดูงานด้านระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานในรายวิชาการสาธารณสุข

By root March 26, 2019 (No)

#ศึกษาดูงานด้านระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานในรายวิชาการสาธารณสุข วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. อาจารย์โปรดปราน ทาศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ นำนักศึกษาดูงานด้านระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานในรายวิชาการสาธารณสุข เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนตามบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการสาธารณสุข คือ การส่งเสริม ป้องกันโรค รักษาโรคเบื้องต้น และฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานและธรรมนูญสุขภาพโดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นนา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3851-5828, 0-3856-8184 โทรสาร 0-3856-8185 Line : SCI-RRU Facebook : https://www.facebook.com/sci.rru Website : http://science.rru.ac.th

นวัตกรรมก้านตาลคลายเส้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชุน

By root March 26, 2019 (No)

#นวัตกรรมก้านตาลคลายเส้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชุน วันนี้ 26 มีนาคม 2562 อาจารย์ศิรินันท์ คำสี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จัดโครงการบริการวิชาการส่งเสริมสุขภาพโดยการใช้นวัตกรรมก้านตาลคลายเส้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชุน : กลุ่มผู้สูงอายุตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เพื่อบริการวิชาการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น สร้างภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน และสร้างคุณธรรมจริยธรรมและมีความเชี่ยวชาญตามศาสตร์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3851-5828, 0-3856-8184 โทรสาร 0-3856-8185 Line : SCI-RRU Facebook : https://www.facebook.com/sci.rru Website : http://science.rru.ac.th

อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่การฝึกสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

By root March 26, 2019 (No)

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. อาจารย์ณัฐพร สนเผือก รองคณบดีวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่การฝึกสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมี อาจารย์ ดร.เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงาน และคุณสุนทรีย์ ชุ่มมงคล จากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนใบสมัครงาน (resume) และบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3851-5828, 0-3856-8184 โทรสาร 0-3856-8185 Line : SCI-RRU Facebook : https://www.facebook.com/sci.rru […]

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน AUC 2 2019 ครั้งที่ 7

By root March 25, 2019 (No)

วันที่ 22 มีนาคม 2562 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) ในการการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน AUC 2 2019 ครั้งที่ 7 ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 -24 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีมหาวิทยาลัยชั้นนำเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 37 มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 5 ผลงาน และได้รับการตอบรับให้ได้รับการนำเสนอด้วยวาจา จำนวน 2 ผลงาน มีผลงานที่ได้รับรางวัล good paper 1 ผลงาน ได้แก่ผลงานที่มีชื่อว่า “หนูจ๋าลาก่อน Goodbye mouse” ผู้นำเสนอได้แก่ นายสืบพงศ์ สุขมาก และนายเกรียงไกร ก๊กเฮง โดยมีอาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ […]

ศึกษาดูงานด้านระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานในรายวิชาการสาธารณสุข

By root March 25, 2019 (No)

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. อาจารย์ศิรินันท์ คำสี ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงานด้านระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานในรายวิชาการสาธารณสุข ซึ่งกิจกรรมได้เรียนรู้นอกห้องเรียนตามบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการสาธารณสุข คือ การส่งเสริม ป้องกันโรค รักษาโรคเบื้องต้น และฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานโดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3851-5828, 0-3856-8184 โทรสาร 0-3856-8185 Line : SCI-RRU Facebook : https://www.facebook.com/sci.rru Website : http://science.rru.ac.th

หลักสูตรอบรมด้านวิทยาศาสตร์

By root March 5, 2019 (No)

หลักสูตรปฏิบัติการทางฟิสิกส์  หลักสูตรละ  600   บาท/คน /วัน  ใบสมัครอบรมค่ายวิทย์ š  หลักสูตร ฟิสิกส์ 1 ฟิสิกส์พื้นฐาน กลศาสตร์ ได้แก่ การเคลื่อนที่แบบต่างๆ แรงตึงผิว ยังมอดูลัส โมเมนต์ความเฉื่อย แสงและเสียง ได้แก่ โซโนมิเตอร์ ท่อคลื่น สเปกตรัมของแสง การวัดความเร็วแสง อุณหพลศาสตร์ ได้แก่ การหาค่าความจุความร้อนจำเพาะ š  หลักสูตรฟิสิกส์ 2 แม่เหล็กไฟฟ้า การหาค่าสนามแม่เหล็กโลก โมเมนต์แม่เหล็ก ศักย์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำในขดลวดโซลีนอยด์ เครื่องชั่งกระแส š  หลักสูตรฟิสิกส์ 3 ฟิสิกส์แผนใหม่ กฎกำลังสองผกผัน ค่าคงที่ของแพลงค์ การแผ่รังสีของวัตถุดำ ค่าประจุต่อมมวลของอิเล็กตรอน (e/m) š  หลักสูตรฟิสิกส์ 4 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าภายในบ้าน การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์เซ็นเซอร์และการประยุกต์ใช้งาน š  หลักสูตรฟิสิกส์ 5 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ […]