โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
“๑๕๐ ปี วิทยาศาสตร์ไทย”
หนังสือเชิญ โครงการ กำหนดการรวม ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ใบสมัคร แผนที่การจัดงาน
***เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 สิงหาคม 2561***
   • สนุกกับการเรียนรู้เตรียมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย • สร้างสรรค์กับกิจกรรม Workshop สัมผัสประสบการณ์จริงจากรุ่นพี่ มรร.

กิจกรรม ระเบียบการ ตรวจสอบ
รายชื่อ
หมายเหตุ

นิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"
ในหัวข้อ "150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย"

- ไม่จำกัด
นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น
"พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" และ "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย"
- ไม่จำกัด

นิทรรศการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่เป็นภารกิจหลักและความเชียวชาญของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
• หลักสูตรเคมี
• หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์
• หลักสูตรชีววิทยาประยุกต์
• หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
• หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
• หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร
• หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
• หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
• หลักสูตรการอาหารและธุรกิจบริการ
• หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- ไม่จำกัด
นิทรรศการจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
(เกมส์ นิทรรศการ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป)
- ไม่จำกัด
กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประถมศึกษา 15 ทีม
กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 15 ทีม
กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับปมัธยมศึกษาตอนปลาย 15 ทีม
กิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา เต็มตามจำนวน
กิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เต็มตามจำนวน
กิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 20 ทีม
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางการเกษตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 20 ทีม
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสุขภาพ และภูมิปัญญาไทย เรื่อง “สุคนธบำบัด” สำหรับนักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป
30 คน
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสุขภาพ และภูมิปัญญาไทย เรื่อง “โค้ชแห่งการหัวเราะ” สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 30 คน
กิจกรรมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 40 คน
กิจกรรมแข่งขันการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ระดับอุดมศึกษา/ อาชีวศึกษา 40 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงานด้านท้ายระเบียบการของทุกกิจกรรม                               ข้อมูล ณ วันที่   18  กรกฏาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เลขที่ 422 ถ. มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0 3850 0000 โทรสาร 0 3856 8185 อีเมล science@rru.ac.th ไลน์ SCI-RRU http://www.facebook.com/sci.rru