โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกอบรมปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์         ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโครงการวิจัยหรือโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมทักษะการเรียนการปฏิบัติการทดลองให้แก่นักเรียนในเขตภูมิภาคตะวันออก

ปัจจุบันเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการทดลองต่าง ๆ ทั้งนี้นักเรียนจะต้องมีความรู้ทักษะและเจตคติด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ถูกต้องจึงจะได้ผลการทดลองตรงตามที่จะดี หรือสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้มาดังนั้นการฝึกอบรมปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์จึงเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาความรู้ของนักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพและเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกอบรมปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโครงการวิจัยหรือโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมทักษะการปฏิบัติการทดลองให้แก่นักเรียนในเขตภูมิภาคตะวันออก โรงเรียนพนัสพิทยาคาร โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการฝึกปฏิบัติการทดลองด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยพัฒนาทักษะการปฏิบัติการและเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 30 คน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตรเคมี ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

 

Share This Post
image