หนังสือเชิญ โครงการ กำหนดการรวม ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ใบสมัคร แผนที่การจัดงาน
***เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 5 มกราคม 2561***
   • สนุกกับการเรียนรู้เตรียมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย • สร้างสรรค์กับกิจกรรม Workshop สัมผัสประสบการณ์จริงจากรุ่นพี่ มรร.

กิจกรรม ระเบียบการ กำหนดการ ตรวจสอบ
รายชื่อ
หมายเหตุ

นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาและแนะนำหลักสูตร
นิทรรศการจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ไม่จำกัด
มหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 ระดับประถมศึกษา ป.4-6 250 คน
บรรยายพิเศษ เรื่อง “เตรียมตัวอย่างไรกับยุคไทยแลนด์ 4.0”  ไม่จำกัด
อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 60 คน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หมออนามัยใส่ใจสุขภาพ” ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. 50 คน
ประกวดนวัตกรรมความปลอดภัยในการทำงาน ระดับอาชีวศึกษา ไม่จำกัด
ประกวดนวัตกรรมความปลอดภัยในการทำงาน ภาคอุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไป ไม่จำกัด
ประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์  (Science  Show) ระดับประถมศึกษา ป 4-6 10 ทีม
ประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์  (Science  Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 10 ทีม
ประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์  (Science  Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 10 ทีม
แข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 10 ทีม
แข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 10 ทีม
แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 30 ทีม
แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 30 ทีม
แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 30 ทีม
แข่งขันตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่จำกัด
แข่งขันตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ไม่จำกัด
แข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 15 ทีม
แข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส./อุดมศึกษา/ประชาชนทั่วไป 30 คน
แข่งขันทักษะทางสิ่งแวดล้อม (กล่าวสุนทรพจน์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 30 คน
แข่งขันทักษะทางสิ่งแวดล้อม (กล่าวสุนทรพจน์) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 30 คน
แข่งขันทักษะทางสิ่งแวดล้อม (ประกวดวาดภาพ) ระดับประถมศึกษา ป 4-6 30 คน
แข่งขันทักษะทางการเกษตร (การจัดสวนถาดแบบชื้น) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 20 ทีม
แข่งขันทักษะทางการเกษตร (การจัดสวนถาดแบบชื้น) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 20 ทีม

แข่งขันประกอบอาหารจานเดียว และขนมหวานที่มีส่วนประกอบจากมะม่วงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

10 ทีม

แข่งขันประกอบอาหารจานเดียว และขนมหวานที่มีส่วนประกอบจากมะม่วงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ทีม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงานด้านท้ายระเบียบการของทุกกิจกรรม                               ข้อมูล ณ วันที่   25   ธันวาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เลขที่ 422 ถ. มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0 3850 0000 โทรสาร 0 3856 8185 อีเมล science@rru.ac.th ไลน์ SCI-RRU http://www.facebook.com/sci.rru