SCIENCE RRU OPEN HOUSE 2018
หนังสือเชิญ
กิจกรรม
กำหนดการรวม
  แผนที่มหาวิทยาลัย
     
  นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาและกิจกรรมแนะนำหลักสูตร
  ระเบียบการ
  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
   
     
  บรรยายพิเศษ เรื่อง “อะไรคือ...ยุคไทยแลนด์ ๔.๐” 
ระเบียบการ
กำหนดการ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
     
  มหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
  ระเบียบการ
  กำหนดการ
  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
     
กิจกรรมอบรม
  อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเคมี
  ระเบียบการ
  กำหนดการ
  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
     
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หมออนามัยใส่ใจสุขภาพ”
  ระเบียบการ
  กำหนดการ
  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
     
กิจกรรมประกวด
  ประกวดนวัตกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
  ระเบียบการ
  กำหนดการ
  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
     
  ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
  ระเบียบการ
  กำหนดการ
  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
     
กิจกรรมแข่งขัน
  แข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
  ระเบียบการ
  กำหนดการ
  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
     
  แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
  ระเบียบการ
  กำหนดการ
  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
     
  แข่งขันตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์
  ระเบียบการ
  กำหนดการ
  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
     
  แข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  ระเบียบการ
  กำหนดการ
  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
     
  แข่งขันทักษะทางสิ่งแวดล้อม (กล่าวสุนทรพจน์)
  ระเบียบการ
  กำหนดการ
  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
     
  แข่งขันทักษะทางสิ่งแวดล้อม (ประกวดวาดภาพ)
  ระเบียบการ
  กำหนดการ
  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
     
  แข่งขันทักษะทางการเกษตร (การจัดสวนถาดแบบชื้น)
  ระเบียบการ
  กำหนดการ
  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
     
  แข่งขันประกอบอาหารจานเดียว และขนมหวาน ที่มีส่วนประกอบจากมะม่วง
  ระเบียบการ
  กำหนดการ
  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม