ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร


สายตรงคณบดี 038-500000 ต่อ 6251


  Username  
 
  Password  
 
 
 
     ประจำเดือนเมษายน 2560

   
 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ ที่ได้รับรางวัล นักสุขศึกษาดีเด่น
ประเภทวิชาการ ปี พ.ศ. 2559 จากการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ยุค 4.0

 


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รางวัลจากการประกวดการแข่งขันผลงานวิชาการจากการประชุมวิชาระดับปริญญาตรี
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 5

(The 5th ASEAN Undergraduate Conference in Computing)
จัดโดย ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน พ.ศ. 2560

 

         
   
         
   
         
       
         
  - ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับรางวัล....เพิ่มเติม >> 23 เม.ย. 2560
  - ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับรางวัล...เพิ่มเติม >> 16 มี.ค. 2560
  - ผลการประกวดสื่อมัลติมีเดียด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน....เพิ่มเติม >> 27 ก.พ. 2560