หัวข้อศึกษา

รายชื่อนักศึกษา

หัวข้อวิจัย

ประเทศไทย

ประเทศเวียดนาม

1. การอาหารและธุรกิจบริการ

1. น.ส.จินตนา ขุนศรี
2. น.ส.ลักษณรินทร์ เปลือกสะอาด

- การศึกษาความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารแช่แข็ง กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แช่แข็งทั้ง ๓ รสชาติ และไก่เทอริยากิแบบบรรจุถามแช่แข็ง

- วิจัยและพัฒนาสูตรการทำลูกชิ้นหมูและไก่

2. เคมี

1. นายวุฒิพงษ์ จันทร์สม
2. นายจีระศักดิ์ ผดุงโฉม

- การทดสอบความใช้ได้ของวิธีการทดสอบโซเดียมคลอไรด์ในเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานแปรรูปไก่ และอาหารแปรรูป มีนบุรี

- วิเคราะห์การใช้สารเคมีฆ่าเชื้อในสายการผลิต (วิจัยร่วมกับสาขาชีววิทยา)

3. ชีววิทยา

1. น.ส.เพ็ญนภา ยิ่งประเสริฐ
2. น.ส.นงลักษณ์ เชี่ยวชาญ

- วิธีการยืดอายุการเก็บรักษาต้นหอมสำหรับใช้ผลิตไก่จ๊อ

- วิเคราะห์การใช้สารเคมีฆ่าเชื้อในสายการผลิต (วิจัยร่วมกับสาขาเคมี)

- การศึกษาการยืดอายุสินค้ากลุ่มแซนด์วิชแฮมไก่ชีส

- วิเคราะห์การใช้สารเคมีฆ่าเชื้อในสายการผลิต (วิจัยร่วมกับสาขาเคมี)

4. เทคโนโลยี การเกษตร

1. น.ส.วิภาภรณ์ นาราศรี
2. น.ส.อรพรรณ หวังวีระวงศ์

- การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติมโตของไก่ประทงสายพันธ์ Copp และ Ross กับเกณฑ์มาตรฐาน (STD. Body weight) ของสายพันธ์

- การเก็บข้อมูลผลผลิตรวมไก่(Yiled)คุณภาพซากไก่ก่อนเข้าโรงงาน

5. ฟิสิกส์ประยุกต์

1. นายอัครเดช จันทรเดช

- การศึกษาระยะเวลาการแช่แข็งในกระบวนการแช่แข็งไก่

- ศึกษาหาวิธีการ thawing raw meat ให้ใช้เวลาน้อยลง

6. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

1. น.ส.ภัคจิรา หน่ายหนีชั่ว
2. นายชิตพล แสนหาญ

- การศึกษาการเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกขยะโดยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ : กรณีศึกษา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนบุรี ๑

- การศึกษาการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย , ขยะ และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมภายใน บริษัท ซีพี เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น (ฮานอย)

7. วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

1. นายปรีชา ปุลาโน
2. นายวิศรุต พันลึก

- การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของพนักงานห้องชิ้นส่วนโดยวิธี RULA และ REBA : บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานแปรรูปไก่ และอาหารแปรรูป มีนบุรี ๑

- ศึกษาการจัดการด้านความปลอดภัย บริษัท ซีพี เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น (ฮานอย)

8. สาธารณสุขชุมชน

1. นายดิเรกดิ์ อะนะรัมย์
2. นายวีรชัย จันทร์เถื่อน

- การพัฒนาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการป้องกันการเกิดโรคหวัดจากความเย็นของพนักงาน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานแปรรูป มีนบุรี ๒

- การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของพนักงานโรงงานอาหารแปรรูป Phu Nghia เมือง ฮานอย ประเทศเวียดนาม

9. วิทยาการคอมพิวเตอร์

1. นายอนุชิต ทองเปลว
2. นายสมร ศรีปราลาด

- การพัฒนาเว็บไซต์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

- การสร้างเว็บไซต์ C.P. VIETNAM CORPORATION

10. เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. นางสาวนิตยา เกตุมา
2. นางสาวสุดารัตน์ พูลทวี

- การพัฒนาเวบไซต์

- การสร้างเว็บไซต์ภายใน
ของบริษัท ซีพี เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น

 

ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา

 

  1. อาจารย์นิเทศก์คิดว่านักศึกษาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  “ ได้ประสบการณ์ตรงจากการทำงานในสถานประกอบการที่เป็นงานในศาสตร์โดยตรง ซึ่งนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์หลาย ๆ ด้าน เช่น สภาพการทำงานจริง ๆ การทำงานร่วมกับบุคคลอื่น ๆ การแสดงความสามารถของนักศึกษาต่อเนื้องานนั้น ๆ ที่เข้าฝึกประสบการณ์ การจัดเอกสาร การนำเสนองานของนักศึกษาที่มีพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์คอยให้คำปรึกษาและดูแล”
 

          “  ได้ฝึกงานในสถานประกอบการในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากกับนักศึกษาในกลุ่มอื่น ๆ ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1)  ด้านภาษา การสื่อสาร วัฒนธรรม
2)  ด้านสภาพการฝึกปฏิบัติงานในสภาพจริง ได้เรียนรู้ตัวอย่างจากหัวหน้างาน
3)  ด้านการดำรงชีวิตและการนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต 4)  ด้านความคิด การรู้จักวิเคราะห์”

 

-      ได้รับความรู้ตามศาสตร์จากการทำงานจริงในโรงงานทั้งเรื่องการคัดแยก การกำจัดขยะ การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม มลพิษทางน้ำ และมลพิษทางเสียง เป็นต้น
-      ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้ทำงานต่างๆร่วมกันกับอาจารย์พี่เลี้ยงซีพี เวียดนาม
-      ได้ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินชีวิต
-      ได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

-      สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากซีพี มีนบุรี 1 มาปรับใช้

   2. อาจารย์นิเทศก์ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 

1ความคิดของนักศึกษาที่กว้างมากขึ้นกว่าการเรียนในห้องเรียน การรู้จักวิเคราะห์มากขึ้น เพราะนักศึกษาได้เรียนรู้จากที่จริง คนจริง สภาพจริง ข้อมูลจริง


2)  เรียนรู้ถึงความชอบ ความไม่ชอบต่องานที่ฝึก เพราะนักศึกษาจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่ฝึกประสบการณ์ จะรู้ว่าจุดใดที่นักศึกษาทำได้และยังทำไม่ได้ อาจารย์ในสาขาจะสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการเสริมความรู้เพิ่มขึ้นให้กับนักศึกษาในครั้งต่อไปได้

3)  เรียนรู้ถึงความพร้อม ความรับผิดชอบของนักศึกษา เพราะในช่วงที่สอนก็จะเห็นพฤติกรรมบางส่วนของนักศึกษา แต่เมื่อต้องมาดูแลนักศึกษาในช่วงฝึกประสบการณ์ ก็จะพบถึงข้อบกพร่อง ความรับผิดชอบและจุดเด่นของนักศึกษา”

 

-    เรียนรู้กระบวนการทำงาน การบริหารจัดการโรงงานในต่างแดน
-    เรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างประเทศ การทำงาน การอยู่อาศัยและขนบธรรมเนียมประเพณี
-    เรียนรู้การสื่อสาร ทั้งจากภาษาอังกฤษ และภาษาเวียดนาม

-    ได้ทราบปัญหาของโรงงานและปัญหาของนักศึกษาที่ไปฝึกงาน

  3. อาจารย์นิเทศก์คิดว่าโครงการหรือรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ควรเพิ่มเติมขั้นตอนใด เพื่อให้กระบวนการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสมบูรณ์มากที่สุด
 

“1)  เพิ่มช่วงเวลาในการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวลาในการเรียนรู้มากขึ้น
2)  เพิ่มจำนวนนักศึกษาและสถานที่ฝึกงานที่หลากหลายเพิ่มขึ้น และให้นักศึกษาแต่ละแห่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จะเกิดประสบการณ์ที่หลากหลายแก่นักศึกษาได้
3)  ถ้าเป็นไปได้อยากให้สัมมนาหรืออภิปรายกลุ่ม หรือนำเสนองานต่าง ๆ ที่ได้ฝึกประสบการณ์ให้รุ่นน้องฟัง เพราะจะทำให้รุ่นน้องได้เห็นประสบการณ์จากรุ่นพี่
4)  ให้นักศึกษามีความพร้อมเสมอในการปฏิบัติงาน  เพราะนักศึกษาเราเท่าที่พบตลอดมา จะพบว่า ไม่มีความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ จะโทษสิ่งแวดล้อมรอบข้าง เช่น การนำเสนอของนักศึกษา ไม่มีความพร้อม ทั้งการพูดในเรื่องที่ศึกษา ความพร้อมของสื่อที่นำเสนอ ความไม่สมบูรณ์ของเนื้องานที่นำเสนอ ไม่มีเทคนิคในการนำเสนอ วิธีการนำเสนอไม่จูงใจ”

 

-   เพิ่มระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อนักศึกษาสามารถเรียนรู้งานต่างๆได้ครบถ้วนและสามารถทำโครงการต่างๆได้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

-     เพิ่มจำนวนครั้งการนิเทศนักศึกษา จาก 1 ครั้ง เป็น 2 ครั้ง

  4.  อาจารย์นิเทศก์คิดว่าในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งถัดไป นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ควรเพิ่มกิจกรรมหรือเน้นศาสตร์ด้านใดบาง เพื่อเติมเต็มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
 

“1)  กิจกรรมที่เน้นศาสตร์จะทำได้ต้องขึ้นอยู่กับสถานประกอบการ ว่าจะเอื้อต่อการฝึกงานแต่ละศาสตร์ได้มากน้อยเพียงใด ฉะนั้นสถานประกอบการจะต้องเอื้องานที่ตรงศาสตร์ตามสาขาให้นักศึกษาได้ฝึก ซึ่งวงกรอบงานตามศาสตร์ที่นักศึกษาเรียนจะกว้าง เช่น เกษตร จะเรียนทั้งพืช สัตว์ ประมง ป่าไม้ ซึ่งแต่ละเรื่องจะมีศาสตร์ที่กว้างมาก ฉะนั้นการเพิ่มกิจกรรมจะขึ้นอยู่กับสภาพการปฏิบัติงานของสถานประกอบการนั้น ๆ

2)  ความพร้อมในการฝึกงาน การนำเสนองาน การเตรียมตัวเองของนักศึกษาทุกด้าน  เพราะเท่าที่ดูแลนักศึกษาตลอดมาจะพบว่า ไม่มีการเตรียมตนเองให้พร้อม ฉะนั้นอาจารย์ในสาขาวิชาจะต้องเลือกนักศึกษาที่มีความพร้อม มีความรับผิดชอบ เพราะอาจารย์ในสาขาจะอยู่กับนักศึกษา จะรู้จักนักศึกษามากกว่า”

 

-       การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างแดนควรเน้นภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ทั้งภาษากลางอย่างภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่น เพราะจากที่คุยกับนักศึกษาพบว่ามีปัญหาด้านการสื่อสาร

-        ถ้าไปทำวิจัยให้กับโรงงานควรเพิ่มความรู้ด้านกระบวนการและระเบียบวิธีวิจัย

  5.  อาจารย์นิเทศก์คิดว่าแนวทางการประเมินผลในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ควรมีแนวทางหรือองค์ประกอบการประเมินนักศึกษาอย่างไรบ้าง
 

“ตามแบบประเมินที่เราใช้ในปัจจุบันก็สามารถประเมินได้ส่วนหนึ่ง  เพราะถ้าดูตามแบบประเมินที่เราใช้ในปัจจุบันก็ดูจะครอบคลุมแล้ว และการประเมินที่เพิ่มก็ควรจะดูจากอาจารย์นิเทศก์ และเพิ่มในส่วนของการนำเสนองานอีกสัก 10 % เพราะสุดท้ายผลงานทั้งหมดที่นักศึกษาฝึกน่าจะได้รับการถ่ายทอดและเล่าสู่คนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และซักถาม”

 

-   ผู้ประเมิน ประกอบด้วย อาจารย์นิเทศ และ อาจารย์พี่เลี้ยง

-   องค์ประกอบการประเมิน ใช้หัวข้อตามรูปแบบสหกิจศึกษาที่ สกอ. กำหนด

  6.  แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงานครั้งต่อไป ควรปรับปรุงในด้านใดบ้าง อย่างไร
 

“1)  กระบวนการทำงาน และช่วงเวลาในการทำงาน จะต้องไม่เร่งรีบและเร่งร้อนเหมือนครั้งนี้

2)  ถ้าจะร่วมมือกับสถานประกอบการ ควรเลือกนักศึกษาที่มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ อาจารย์ในสาขาควรจะสอน ถ่ายทอด ฝึกปฏิบัติ ให้นักศึกษามีความพร้อม รวมถึงคัดเลือกนักศึกษาที่มีความรับผิดชอบ”

 

- ควรเข้านิเทศในวันเวลาที่โรงงานมีการปฏิบัติงานเพื่อให้เห็นการทำงานจริงของนักศึกษา

- ควรจัดให้มีการสัมภาษณ์พี่เลี้ยง และนักศึกษาเป็นการส่วนตัวก่อน แล้วจึงมีการคุยกันทั้งสามฝ่าย เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริง

 

ความคิดเห็นของนักศึกษา

  1.นักศึกษาแต่ละคนได้เรียนรู้อะไร และมีวิธีแสวงหาความรู้ หรือมีวิธีการเรียนรู้อย่างไรบ้าง
 

“จากการที่ผมได้มีโอกาสมาฝึกประสบการณ์ ณ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันระหว่างคนไทยกันคนเวียดนาม และมันทำให้ผมต้องพยายามที่จะปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ อีกทั้งภาษาที่เป็นอุปสรรมากในการฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้เพราะจะต้องทำงานร่วมกับคนเวียดนาม ทำให้ผมต้องพยายามที่จะพูดคุยกับพี่เลี้ยงให้ได้ วิธีการที่ผมใช้คือ จดจำภาษาเวียดนามจากพี่เลี้ยงบ้าง ใช้ท่าทางในการสื่อสารบ้าง ใช้ภาษาอังกฤษบ้าง และอีกวิธีหนึ่งก็คือ พิมพ์คุยกันโดยผ่าน Google แต่บางที Google ก็ไม่สามารถแปลให้เข้าใจได้ เลยต้องใช่ สามวิธีแรกประกอบกันไปด้วย ในเรื่องของหัวข้อวิจัยที่ได้รับมาเป็นเรื่องที่กระชั้นชิดมาก กับงานที่ได้มากับระยะเวลาอันน้อยนิด ทำให้ผมต้องรีบศึกษาหาความรู้ทบทวนสิ่งที่เรียนมาเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วน โดยการ สอบถามจากพี่เลี้ยงบ้าง และที่ขาดไม่ได้เลย คือศึกษาเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต”

  2.นักศึกษาคิดว่าสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้มานั้น นักศึกษาจะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
 

“ผมคิดว่าสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มา จาก CP นั้นผมจะสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน ในสิ่งที่ผมเรียนมาในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิชาการต่างๆที่เกี่ยวกับสายงานความปลอดภัย หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตในการทำงาน ที่ไม่มีในตำราเรียน เราจบไปเกรดเฉลี่ย 4.00 ถ้าเราไม่มีอัธยาศัยที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน เราก็ไม่อาจที่จะทำงานร่วมกับบุคคลในองค์กรนั้นๆได้ และต่อไปก็จะไม่สามารถทำงานอยู่ในองค์กรนั้นๆได้ เราจะต้องวางตัวโดยที่ ไม่ตรึงเกินไปหรือไม่หย่อนเกินไป ให้อยู่ในเส้นคำว่า พอดี”

 

1.การทดลองการทำลูกชิ้นหมูได้ทดลองในแบบที่ตนเองไม่เคยทำ
2 ทางบริษัทได้ให้ความรู้ในแบบการฟังบรรยาย  เช่นการเชิญ สัตว์แพทย์มาให้ความรู้แก่นักศึกษา
3 เรียนรู้ทั้งวัฒนธรรมทางประเทศเวียดนาม การใช้ชีวิตของคนเวียดนาม อาหารการกินของคนในประเทศเวียดนาม4 เพื่อมีโอกาสจะสามารถนำคำแนะนำของนายสัตว์แพทย์นำมาเปิดฟาร์มได้ในอนาคต

  3.นักศึกษาคิดว่าในกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ท่านต้องการเพิ่มกิจกรรมอะไรบ้างในครั้งถัดไป  เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้ได้มากที่สุด และเกิดประโยชน์สูงสุด
 

“กิจกรรมที่ผมต้องการที่อยากให้เพิ่มในกิจกรรมการฝึกวิชาชีพในครั้งนี้ก็คือ อย่างแรกเลย คือ เพิ่มการเรื่องการเรียนภาษาให้มากว่านี้ เพราะการสื่อสารเป็นหัวใจหลักเลยในการทำงาน  ในการทำงานในชีวิตจริง บางครั้งเราสื่อสารพลาดเพียงแค่คำเดียว อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายกับงานที่เราทำได้ อย่างที่สองที่ผมต้องการให้เพิ่มมากๆเลยคือ ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกควรที่จะพียงพอมากกว่านี้เพื่อที่จะได้ตอบสนองกับงานที่ได้รับมอบหมายมา ให้ประสบความสำเร็จ เพราะ กว่า ที่จะปรับตัวกับวัฒนธรรมและภาษาที่เปลี่ยนไปมันต้องใช้เวลาซักระยะหนึ่ง เพื่อจะจะสามารถต้องสนองกับงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่”

 

ผมคิดว่ากิจกรรมในการฝึกงานนี้ก็มีการจัดกิจกรรมดีแล้วที่ผมอยากให้เกิดขึ้นการทำงานร่วมกันเป็นทีมระหว่างนักศึกษาฝึกงานได้มีการปรึกษาหารือและหาแนวทาง

ที่จะทำกิจกรรมต่อไปร่วมกันและจะทำให้รู้จักการทำงานร่วมกันเพราะในการทำงานจริงๆเราต้องพึ่งพาอาศัยเพื่อนร่วมงานไปพร้อมๆกับการทำงาน

  4.นักศึกษาคิดว่า ถ้าจะให้นักศึกษาในรุ่นถัดไปมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการ CP คณะ หรือสาขาวิชาควรมีการเตรียมความพร้อมอย่างไร และควรเสริมเนื้อหา หรือองค์ความรู้อะไรบ้าง
 

“เตรียมพร้อมในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมที่ใช้ในประเทศ นั้นๆเพราะการสื่อสารเป็น สิ่งสำคัญของการทำงาน เตรียมพร้อมในเรื่องของหัวข้อในการวิจัยควรจะให้หัวข้อไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมาฝึกประสบการณ์จริงเพราะจะได้มีเวลาเตรียมตัวในการทำ จะส่งผลให้งานออกมาดียิ่งขึ้น”

 

- ตัวนักศึกษาเองต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่ตนเองเรียนมาระดับหนึ่ง
- ตัวนักศึกษาต้องมีความขยันและอดทน เพราะต้องทำงานวิจัยให้เสร็จในเวลาสั้นๆ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อเพื่อนและพี่ๆร่วมงาน- มีสัมมาคารวะ

 

ความคิดเห็นพี่เลี้ยงภาคบริษัท

  1. นักศึกษาในความดูแลของท่านได้เรียนรู้อะไรบ้าง และนักศึกษามีวิธีการเรียนรู้อย่างไร
  การควบคุมคุณภาพสินค้ากลุ่มอาหารหร้อมบริโภค, ระบบคุณภาพต่างๆของโรงงาน เช่น GMP, HACCP, ISO9001 เป็นต้น…โดยการศึกษาจากเอกสาร และการทดลองปฏิบัติจริงในพื้นที่การผลิต, ได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาที่พบในระหว่างการทำการทดลองและการประสานงานกับบุคลากรในหน่วยงาน QA
  - จากการได้มีโอกาสเข้าฝึกฝนการปฏิบัติงานในไลน์ผลิตทำให้นักศึกษาได้ทราบถึงขั้นตอนต่างๆในการผลิตสินค้ากลุ่ม Ready Meal และได้มีโอกาสในการทำการสำรวจข้อมูลของผู้บริโภคที่มาใช้บริการซื้อสินค้าในร้าน CP Freshmart สาขาหน้าโรงงานอาหารแปรรูป มีนบุรี 1 เพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าพร้อมทานประเภทต่างๆ ผลของการสำรวจความต้องการของผู้บรืโภคทำให้ทราบถึงความต้องการสินค้าในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เช่น ความต้องการในด้านรสชาติ ปริมาณที่เหมาะสมต่อการบริโภค ราคาจำหน่าย เป็นต้น
  - นักศึกษาได้เรียนรู้การดำเนินธุรกิจอาหารแปรรูปครบวงจรของบริษัท ได้แก่ การจัดการฟาร์ม การจัดการภายในโรงงาน การผลิตไก่สด การผลิตสินค้าไส้กรอก ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ
- นอกเหนือจากด้านวิชาการ นักศึกษายังได้เรียนรู้การดำรงชีวิตของชาวเวียดนาม ศิลปวัฒนธรรม อาหาร สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในฮานอย- นักศึกษาต้องเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ โดยมีพี่เลี้ยงชาวเวียดนามและล่ามแปลภาษา เป็นผู้ช่วยเหลือ และพี่เลี้ยงชาวไทยเป็นที่ปรึกษา
  1. นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจอาหารแปรรูปของบริษัทซีพีในประเทศเวียดนาม จากการบอกเล่า และจากการหาข้อมูลมาลงเว็บไซต์
2. นักศึกษาได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับสถานที่ใหม่ เพื่อนใหม่ และสังคมใหม่ เนื่องจากมาฝึกงานต่างที่ ต่างบ้าน ต่างภาษา ซึ่งแน่นอนจะต้องมีปัญหาด้านการสื่อสารกับคนในองค์กร นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับเข้าหาคนในท้องถิ่น โดยการพูดคุย ซึ่งอาจใช้ google translationเป็นสื่อกลาง
3. เนื่องจากทางซีพีเวียดนาม ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการทำเว็บไซต์ ทำให้นักศึกษาต้องหาวิธีการสร้างเว็บไซต์เอง และนั่นทำให้นักศึกษาได้รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆ รวมถึงเรียนรู้ที่จะนำสิ่งที่ต้นเรียนมาประยุกต์ใช้จริง ตามความต้องการของลูกค้าหรือองค์กรBy… พี่เลี้ยงสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. หน่วยงานของท่านได้ประโยชน์อย่างไรจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
 
  • บริษัทมีโอกาสสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
  • ด้วยภาวการณ์แข่งขันด้านแรงงานในปัจจุบันค่อนข้างสูง บริษัทจึงได้มีโอกาสสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความพร้อมและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
  • บริษัทมีโอกาสสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน
  • บริษัทมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างธุรกิจกับสถาบันการศึกษา
  ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการยืดอายุการจัดเก็บวัตถุดิบประเภทผักสด เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์
  จากการกำหนดให้ทางนักศึกษาจัดทำแบบสอบถามกลุ่มผู้บริโภคที่มาใช้บริการในร้าน CP Freshmart สาขาหน้าโรงงานอาหารแปรรูป มีนบุรี 1 ทำให้ทางโรงงานได้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคโดยการแสดงความคิดเห็นผ่านการตอบคำถามในแบบสอบถาม ซึ่งทางนักศึกษาได้ทำการสำรวจและสรุปผลการสำรวจและนำเสนอหลังจากจบการฝึกงาน ผลการสำรวจที่ได้ทางโรงงานจะนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาทั้งในส่วนของการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่และการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
 

1. นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้เรียนมา มาปรับปรุงในการจัดการและการดำเนินงานกับทางโรงงานได้ดี เนื่องจากในการจัดการ หรือการดำเนินการบางอย่างนั้น ทางโรงงานยังทำได้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
2. นักศึกษาได้มีการให้แนวคิดที่ดี ที่ได้จากการศึกษา มาแบ่งปันกับผู้บริหารในการจัดการในอนาคต 3. พนักงานที่ดูแลรับผิดชอบในหน่วยงาน ได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างนักศึกษากับตัวพนักงานเอง ซึ่งทำให้พนักงานมีการเปลี่ยนทัศนคติ ในการทำงานใหม่ในบางเรื่อง

  “นักศึกษามีส่วนช่วยในการให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่บริษัท นำไปสู่แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และสร้างกิจกรรม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุข แก่พนักงานของบริษัท”
  3. ท่านคิดว่าในรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละขั้นตอน ควรเพิ่มหรือเติมเต็มในขั้นตอนใดบ้าง เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุด
  เห็นสมควรให้มีการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี (ปี1-4) เพื่อที่นักศึกษาจะได้เข้าใจถึงระบบและกระบวนการทำงานของธุรกิจ ได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็วมากขึ้น
  จากการฝึกในครั้งนี้พบว่า นักศึกษาที่มาทำการฝึกงานมีความรู้ความเข้าใจในด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในโรงงานอาหารแปรรูปค่อนข้างน้อย เนื่องจากสาขาวิชาที่นักศึกษาได้เรียนรู้เป็นทางด้านคหกรรมศาสตร์ ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาและทำความเข้าใจค่อนข้างมากประกอบกับระยะเวลาที่นักศึกษาทำการฝึกงานค่อนข้างสั้น (ประมาณ 1 เดือน) ทำให้ในแต่ละขั้นตอนของการฝึกงานไม่สามารถศึกษารายละเอียดในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ จึงขอเสนอแนะ 2 เรื่องด้วยกันคือ

1.  ควรมีการศึกษารายละเอียดและทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของงานทางสถานที่ฝึกงานว่า มีความสอดคล้องกับความต้องการในการศึกษาของนักศึกษาหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด เพื่อช่วยให้การฝึกงานมีประสิทธิภาพและสามารถศึกษาในแต่ด้านได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในภาคปฏิบัติที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสได้ทดลองปฏิบัติงานจริง ในงานที่นักศึกษาได้เรียนรู้มาจากมหาวิทยาลัยโดยตรง

2.  ทางมหาวิทยาลัยสามารถช่วยเสริมทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้นอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการเช่น การดูงาน การฝึกอบรมทางด้านหลักการตลาด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อช่วยให้สามารถนำมาใช้ในการประกอบอาชีพได้

 

ข้อคิดเห็นของการฝึกงาน

ข้อคิดเห็นของการฝึกงาน

ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)