ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ลำดับ
แบบฟอร์ม
ประเภท ขนาด
ดาวน์โหลด
1
คู่มือนักวิจัย
4,157 KB
2
จรรยาบรรณนักวิจัย วช.
899 KB
3
จรรยาบรรณนักวิจัย สกว.
122 KB
4
ระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห สังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค์
-
- KB
5
ระบบสนับสนุนการตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
-
- KB
6
ระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ์ที่นำไปใช้ประโยชน์
-
- KB

ลำดับ รหัส
แบบฟอร์ม
ประเภท ขนาด
ดาวน์โหลด
1
SCI-V01 โครงการสังเคราะห์โจทย์วิจัย
1,503 KB
2
SCI-V02 รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการวิจัยและการผลิตบัณฑิต
2,010 KB
3
SCI-V03 รายงานสรุปโครงการสังเคราะห์โจทย์วิจัย
1,352 KB

ลำดับ รหัส ประเภท ขนาด
ดาวน์โหลด
1
SCI-V04 แบบฟอร์มขอรับค่าสนับสนุนนำเสนอผลงานวิจัย
57 KB
2
SCI-V05 แบบฟอร์มขอรับค่าสมนาคุณนำเสนอผลงานวิจัย
58 KB
3
SCI-V06 แบบฟอร์มการยินยอมให้เป็นผู้นำเสนอผลงานวิจัย
35 KB
4
SCI-V07 แบบฟอร์มรับรองผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร
78 KB
5
SCI-V08 แบบฟอร์มรับรองผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ
78 KB

ลำดับ รหัส ประเภท ขนาด
ดาวน์โหลด
1
SCI-I01 แบบฟอร์ม มรร-1ด
89 KB
2
SCI-I02 แบบฟอร์ม มรร-1ด ประเภทชุดโครงการ
82 KB
3
SCI-I03 แบบฟอร์ม มรร-1ด
ประเภททุนถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัย
118 KB
4
SCI-I04 คำชี้แจง แบบ มรร-1ด
35 KB
5
SCI-I05 แบบฟอร์มรายงานการใช้เงิน ของนักศึกษา
42 KB
6
SCI-I06 แบบฟอร์มรายงานการใช้เงิน ของอาจารย์
41 KB
7
SCI-I07 แบบฟอร์มขอขยายเวลาดำเนินการวิจัย
81 KB
8
SCI-I08 แบบรายงานความก้าวหน้า  ภายใน
40 KB
9
SCI-I09 ฟอร์ม รายงานการใช้เงิน ทั้งโครงการ
59 KB
10
SCI-I10 แบบฟอร์มตรวจสอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
186 KB
11
SCI-I11 แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
451 KB
12
SCI-I12 ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
1,334 KB
13
SCI-I13 แบบฟอร์มการสังเคราะห์งานวิจัย
203 KB
14
SCI-I14 คู่มือ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
1,836 KB

ลำดับ รหัส
แบบสำรวจค่าใช้จ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.
ประเภท ขนาด
ดาวน์โหลด
1
SCI-Ex04 ปก
56 KB
2
SCI-Ex05 หน้า 02
53 KB
3
SCI-Ex06 หน้า 03
138 KB
4
SCI-Ex07 หน้า 04
66 KB
5
SCI-Ex08 หน้า 05
64 KB
6
SCI-Ex08 หน้า 06
29 KB

ลำดับ รหัส ประเภท ขนาด
ดาวน์โหลด
1
SCI-OH01 แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย
1,972 KB
2
SCI-OH02 แบบ ว-1ด
-
- KB
3
SCI-OH03 คำชี้แจงแบบ ว-1ด
-
- KB
4
SCI-OH04 แบบฟอร์มเลือกคลัสเตอร์สำหรับมหาวิทยาลัย 50 แห่ง
31 KB
5
SCI-OH05 แผนการดำเนินการวิจัย
31 KB
6
SCI-OH06 รายงานความก้าวหน้า
25 KB
7
SCI-OH07 รายงานการใช้เงินทั้งโครงการ
34 KB
8
SCI-OH08 แนวทางจัดทำรายงานรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
143 KB
9
SCI-OH09 ขอขยายเวลาดำเนินงานวิจัย
81 KB
10
SCI-OH10 ภาคผนวก 1
1,231 KB
11
SCI-OH11 ภาคผนวก 4
1,334 KB
12
SCI-OH12 ภาคผนวก 9
1,375 KB