ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สกว.

ปีงบประมาณ 2560  
ลำดับ
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
1

การผลิตผักปลอดภัยสูงเบอร์ ๘ อย่างยั่งยิน : กรณีศึกษาการ จัดการคุณภาพดินแบบมีส่วนร่วม
ของกลุ่มเกษตรกรปลูกผัก ปลอดภัยสูง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวภควรรณ คงจันตรี
นางสาวอมรรัศมี จิณรักษ์
นายทวีทรัพย์ เจือพานิช

2

การใช้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักเบอร์ ๘ โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวสถาพร ดียิ่ง
นางสาวกมลธร แสงอุทัย
3
ต้นแบบโรงเรือนต้นทุนต่ำที่เหมาะสสมสำหรับเกษตรในพื้นที่ ตำบลหนองยาว
อำเภอพนมสาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายอภิชาติ สังข์ทอง
นางเกวลิน อัครเดชเรืองศรี
4
การส่งเสริมการบริโภคผักเบอร์ ๘ เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวศิรินันท์ คำสี
นางสาวสุพัตรา นาคประเสริฐ

5 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดเปลือกมะม่วงในการทำน้ำหมักสมุนไพร
สูตรปรุงแต่งบำรุงดินและป้องกันกำจัดแมลงในพืชผัก

นางสาวณัฐฐาพร สามารถ
นางสาววิยารัตน์ กุมุทนาถ

6 ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศผักปลอดภัยสูง เบอร์ ๘ กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกร ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา นายจักรกริช ไชยเนตร
นางสุพรรณี ปริยญาวุฒิชัย
7 การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายวัชรากร พาหะนิชย์
นางสาววงเดือน ไม้สนธิ์
นางสาวกุลยารัตน์ ทัศมี

ปีงบประมาณ 2558  
ลำดับ
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วง นางสาวกัญชญานิศ ศรีนุกูล
นางสาววาสิณี แจ้งสุคนธ์
2
การศึกษาปริมาณสารสำคัญและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยใช้
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นจากความหลากหลายของ
มะม่วงพันธุ์พื้นเมืองนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอาง

นางสาวดวงพร ภู่ผะกา
นายทวีทรัพย์ เจือพานิช

3

ตัวแบบการพัฒนาการด้านการค้ามะม่วงสู่ความเป็นเลิศ
ทางธุรกิจของกลุ่มผู้ส่งออกและกลุ่มผู้ค้าทั่วไปจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวอภิรดี เมืองเดช
นางสาวเพ็ญศรี ปักกะสีนัง
4
อิทธิพลของน้ำส้มควันไม้ต่อการป้องกันกำจัดโรคแอนแทรกโนสในผลมะม่วง นางสาวสถาพร ดียิ่ง
นางสาวกมลธร แสงอุทัย
5
การผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของมะม่วงพันธุ์ น้ำดอกไม้สีทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวจารุวรรณ สิงห์ม่วง
นางสาวปิยะวดี กิ่งมาลา
นางสาวนันทพร บุญสุข
นายสมพล พวงสั้น
นางสาวส่งศรี สินสมใจ
6
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมมะม่วงโชคอนันต์

นางจารุวรรณ สุนทรเสณีนางสาวกัญชญานิศ ศรีนุกูล