ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2561  
ลำดับ
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ประเภททุนวิจัยตามศาสตร์สาขาวิชา  
1

ตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตมะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวปิยะวดี  กิ่งมาลา

2
การเตรียมอนุภาคแคลเซียมไฮดรอกซี่อะพาไทด์จากเปลือกไข่เพื่อกำจัดเหล็กในน้ำ

นางสาววิยารัตน์ กุมุทนาถ
นางสาวณัฐฐาพร สามารถ
นายปรัชญา วาทะสิทธิ์

3
โครงการย่อยที่ 1 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
เพื่อความยั่งยินของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย

นางนวัสนันท์ วงษ์ประสิทธิ์


ปีงบประมาณ 2560  
ลำดับ
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ประเภททุนวิจัยตามยุทธศาสตร์  
1

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของการทดสอบของสัดส่วนประชากร
ในกรณีมีข้อมูลที่เกิดภายหลังจากระยะเวลาที่สนใจศึกษา

นางรุ้งรวี  อำนาจตระกูล

2

การสูตรตำหรับโลชั่นที่มีส่วนผสมจากสารสกัดเมล็ดข้าวไรซ์ : กรณีศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตเครื่องสำอาง
หน่อยงานวิสาหกิจมหาลัยราชภัฏราชนครินทร์สู่การสร้างอาชีพในท้องถิ่น

นางสาวผุสดี  ภุมรา
นางสาวสุวิมล  ขวัญศิริวงศ์

3 การประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวศิรินันท์  คำสี
4 การจัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้สู้อายุในตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา นายอนุสรณ์  อุดปล้อง
5
การออกแบบและพัฒนาโมเดลสำหรับการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้
ผ่านโทรศัพทืมือถือที่เน้นความประหยัดและความปลอดภัย:Pay2S Save&Safe

นางสาวเพ็ญศรี  ปักกะสีนัง
นางสาวนวลปราง  แสงอุไร

ประเภททุนวิจัยตามศาสตร์สาขาวิชา  
1

การพัฒนาบทเรียนเสริมคณิตศาสตร์พื้นฐานรายวิชาแคลคูลัส ๑ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาลัยราชภัฏราชนครินทร์

นางสาวปิยะวดี  กิ่งมาลา
นางสาวนันทพร  บุญสุข

2
ศึกษาผลงการเปรียบเทียบการย่อยสลายสีย้อมระหว่างแสงยุวีและวิสิเบิลของสารเจือ
โคบอลต์ในอนุภาคนาโนไทเนียมไดออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนร่วม

นางสาวประสบพร  จุลบุตร์
นางสาวพิไลพร  หนูทองคำ

3
การเพิ่มอัตราการรับความร้อนของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงโดยใช้ท่อความร้อน

นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไพรแก่น
นายกิจธนาพัฒน์  บรรดลนพรัตน์

4
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในชุมชน
อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวญาดา เรียมริมมะดัน

5 การพัฒนาวิธีที่ใช้สภาวะไม่รุ่นแรงและมีประสิทธิภาพสำหรับการทำปฏิกิริยาเบส-แคททะไลซ์ ทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันปาล์มในการผลิตไบโอดีเซล นายนคินทร์  สุรพานิช
6 ผลกระทบของค่าความเป็นกรดด่างที่มีผลต่อสมบัติเชิงกายภาพและสมบัติเชิงแสง
ของอนุภาคแมงกานีเฟอร์ไรต์ที่สังเคราะห์ได้จากวิธีตกตะกอนร่วม

นางสาวประสบพร  จุลบุตร์

ประเภททุนวิจัยประจำสู่งานวิจัย  
1 คุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาลัยราชภัฏราชนครินทร์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นางสาวปรียาภรณ์  นิลนนท์

ปีงบประมาณ 2559  
ลำดับ
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ประเภททุนวิจัยตามยุทธศาสตร์  
1
สถานการณ์โรคติดเชื้อหนอนพยาธิและโปรซัวลำไส้ของประชาชนในเทศบาล  ตำบลหัวไทร  อำเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายพิสิษฐ์  สุนทราวิฑูร
นางสาวอมรรัตน์  ดอกไม้ขาว

2

การสูตรตำหรับโลชั่นที่มีส่วนผสมจากสารสกัดเมล็ดข้าวไรซ์ : กรณีศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตเครื่องสำอาง
หน่อยงานวิสาหกิจมหาลัยราชภัฏราชนครินทร์สู่การสร้างอาชีพในท้องถิ่น

นางสาวผุสดี  ภุมรา
นางสาวสุวิมล  ขวัญศิริวงศ์

3 การประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวศิรินันท์  คำสี
4 การจัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้สู้อายุในตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา นายอนุสรณ์  อุดปล้อง
5
การออกแบบและพัฒนาโมเดลสำหรับการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้
ผ่านโทรศัพทืมือถือที่เน้นความประหยัดและความปลอดภัย:Pay2S Save&Safe

นางสาวเพ็ญศรี  ปักกะสีนัง
นางสาวนวลปราง  แสงอุไร

ประเภททุนวิจัยตามศาสตร์สาขาวิชา  
1

การพัฒนาบทเรียนเสริมคณิตศาสตร์พื้นฐานรายวิชาแคลคูลัส ๑ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาลัยราชภัฏราชนครินทร์

นางสาวปิยะวดี  กิ่งมาลา
นางสาวนันทพร  บุญสุข

2
ศึกษาผลงการเปรียบเทียบการย่อยสลายสีย้อมระหว่างแสงยุวีและวิสิเบิลของสารเจือ
โคบอลต์ในอนุภาคนาโนไทเนียมไดออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนร่วม

นางสาวประสบพร  จุลบุตร์
นางสาวพิไลพร  หนูทองคำ

3
การเพิ่มอัตราการรับความร้อนของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงโดยใช้ท่อความร้อน

นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไพรแก่น
นายกิจธนาพัฒน์  บรรดลนพรัตน์

4
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในชุมชน
อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวญาดา เรียมริมมะดัน

5 การพัฒนาวิธีที่ใช้สภาวะไม่รุ่นแรงและมีประสิทธิภาพสำหรับการทำปฏิกิริยาเบส-แคททะไลซ์ ทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันปาล์มในการผลิตไบโอดีเซล นายนคินทร์  สุรพานิช
6 ผลกระทบของค่าความเป็นกรดด่างที่มีผลต่อสมบัติเชิงกายภาพและสมบัติเชิงแสง
ของอนุภาคแมงกานีเฟอร์ไรต์ที่สังเคราะห์ได้จากวิธีตกตะกอนร่วม

นางสาวประสบพร  จุลบุตร์

7 แบบจำลองการระบาด SIR เชิงพื้นฐานที่ภายใต้แรงผลักจากผู้ติดเชื้อ : ทฤษฎีและการจำลองเชิงตัวเลข นายสมพล  พวงสั้น
8 การสังเคราะห์อนุภาคซิงค์-ออกไซด์โดยวิธีการตกตะกอนเพื่อใช้ในการกำจัดสีย้อม นางสาววิยารัตน์  กุมุนาถ
9 การทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา แคลคูลัส ๑ ของนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และชีวภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนันทพร  บุญสุข
นางสาวปิยะวดี  กิ่งมาลา
นายสมพล  พวงสั้น

ประเภททุนวิจัยประจำสู่งานวิจัย  
1 คุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาลัยราชภัฏราชนครินทร์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นางสาวปรียาภรณ์  นิลนนท์