ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
Senior Project

ปีงบประมาณ 2559    
ลำดับ
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อผู้วิจัย ที่ปรึกษาโครงการ
1
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผ่นกั้นเสียงจากเยี่อผสม
ระหว่างธูปฤาษีและฟางข้าว
นางสาวอาทิตยา คำประไพ
นายธานินทร์ อินเอี่ยม
นางสาวเบญจมาศ เจริญยิ่ง
อาจารย์จงภร มหาดเล็ก
ผศ.ดร.อมรา เขียวรักษา
2
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา
อัตราส่วนและร้อยละสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้แบบฝึกทักษะ

นายสุทิวัส โคตะมะ

ผศ.ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง

3

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ
การคูณ และการหาร จำนวนที่มีหลายหลัก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณศรีตัณฑิกุล ราษฏร์ศึกษาลัย) โดยใช้
แบบฝึกทักษะ

นางสาวสุภาภรณ์ แจ้งสุข ผศ.ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง
4
งการสร้างเครื่องสับเปลือกมะพร้าวน้ำหอมและทดสอบประสิทธิภาพ
การตัดวัสดุ
นายสิทธิพงษ์ ตันสวัสดิ์
นายเสกสรรค์ ทาระหอม
ผศ.สมศักดิ์ คำมา
ผศ.ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง