ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อพ.สธ.

ปีงบประมาณ 2559  
ลำดับ
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
1 ฤทธิ์ของสารสกัดจากเปลือกมังคุดขมิ้น และสาบเสิอในการต่อต้านเชื้อรา
สาเหตุของโรคแอนเทรคโนสและโรคขั้วผลเน่าในมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้
นางอภิรดี  เมืองเดช
2
การอนุรักษ์พันธ์ข้าวป่าและข้าวพื้นเมืองเพื่อการใช้ประโยชน์ในชุมชน :
กรณีอำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางพิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์
นาวัชรากร  พาหะนิชย์

3 การวิจัยและพัฒนามะม่วงปลอดภัยภายใต้ระบบเทคโนโลยีสะอาด
และระบบการผลิตเกษตรดีที่เหมาะสม

นายทวีทรัพย์  เจือพานิชย์
นางดวงพร  ภู่ผะกา

4 การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นจากความหลากหลายของพืชสมุนไพร
ที่ใช้เป็นเครื่องสำอางสู่การพัฒนาการเป็นนวัตกรรมใหม่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
นางดวงพร  ภู่ผะกา
5 นวัตรกรรมการปลูกข้าวสายพันธุ์คงเดิมของจังหวัดฉะเชิงเทราแบบเกษตรอินทรีย์ นางเกวลิน  อัครเดชเรืองศรี
6 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ระบบฐานข้อมูลสายพันข้าวออนไลน์ที่ปลูก
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
นางพิภัทรา  สิมะโรจนา
7 การพัฒนาการแหล่งการเรียนรู้ระบบฐานข้อมูลสายพันธ์ข้าวออนไลน์
ที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางพิภัทรา  สิมะโรจนา
นายธรรมรัตน์  สิมะโรจนา