ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สกอ.

ปีงบประมาณ 2560  
ลำดับ
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
1

การผลิตผักปลอดภัยสูงเบอร์ ๘ อย่างยั่งยิน : กรณีศึกษาการ จัดการคุณภาพดินแบบมีส่วนร่วม
ของกลุ่มเกษตรกรปลูกผัก ปลอดภัยสูง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวภควรรณ คงจันตรี
นางสาวอมรรัศมี จิณรักษ์
นายทวีทรัพย์ เจือพานิช

2

การใช้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักเบอร์ ๘ โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวสถาพร ดียิ่ง
นางสาวกมลธร แสงอุทัย
3
ต้นแบบโรงเรือนต้นทุนต่ำที่เหมาะสสมสำหรับเกษตรในพื้นที่ ตำบลหนองยาว
อำเภอพนมสาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายอภิชาติ สังข์ทอง
นางเกวลิน อัครเดชเรืองศรี
4
การส่งเสริมการบริโภคผักเบอร์ ๘ เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวศิรินันท์ คำสี
นางสาวสุพัตรา นาคประเสริฐ


ปีงบประมาณ 2559  
ลำดับ
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
1

การประเมินมูลค่าของผลผลิตของต้นจาก (Nypa fruticans Wurmb.)
เพื่อการวางแผนการจัดการและฟื้นฟูป่าจากอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางพิชญสิณี  อริยธนะกตวงษ์
นายวัชรกร  พาหะนิชย์

2

ต้นจากกับการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาววงเดือน ไม้สนธิ์
นายบุญยอด  ศรีรัตนสรณ์

3

ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็บและเชื้อในเห็บภาคกลาง
ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกของประเทศไทย

นางสาวพันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี
4
การส่งเสริมการบริโภคผักเบอร์ ๘ เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวศิรินันท์ คำสี
นางสาวสุพัตรา นาคประเสริฐ

5

การเปรียบเทียบผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ระหว่างการใช้การดูแล
แบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(GAP)แบบการดูแลการเกษตรทั่วไปใน

นางสาวจงภร มหาดเล็ก
นายจักรกริช ไชยเนตร
นางสาวสุวิมล  ขวัญศิริวงศ์

6

การศึกษาดินเลนและความเค็มของน้ำในท้องร่องสวนมะม่วงน้ำดอกไม้
ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวผุสดี ภุมรา
นายจักกริช ไชยเนตร
นางสุรีย์พร  ธรรมิกพงษ์

7 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแอลฟา-กลูโคลซิเดสและฤทธิ์ต้านอนุมูลอริสระของมะม่วงน้ำดอกไม
้และการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรจากมะม่วงน้ำดอกไม้

นางสาวสุวิมล  ขวัศิริวงศ์
นายนคินทร์  สุรพานิช
นางสาวผุสดี  ภุมรา


ปีงบประมาณ 2558  
ลำดับ
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วง นางสาวกัญชญานิศ ศรีนุกูล
นางสาววาสิณี แจ้งสุคนธ์
2
การศึกษาปริมาณสารสำคัญและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยใช้
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นจากความหลากหลายของ
มะม่วงพันธุ์พื้นเมืองนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอาง

นางสาวดวงพร ภู่ผะกา
นายทวีทรัพย์ เจือพานิช

3

ตัวแบบการพัฒนาการด้านการค้ามะม่วงสู่ความเป็นเลิศ
ทางธุรกิจของกลุ่มผู้ส่งออกและกลุ่มผู้ค้าทั่วไปจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวอภิรดี เมืองเดช
นางสาวเพ็ญศรี ปักกะสีนัง
4
อิทธิพลของน้ำส้มควันไม้ต่อการป้องกันกำจัดโรคแอนแทรกโนสในผลมะม่วง นางสาวสถาพร ดียิ่ง
นางสาวกมลธร แสงอุทัย
5
การผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของมะม่วงพันธุ์ น้ำดอกไม้สีทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวจารุวรรณ สิงห์ม่วง
นางสาวปิยะวดี กิ่งมาลา
นางสาวนันทพร บุญสุข
นายสมพล พวงสั้น
นางสาวส่งศรี สินสมใจ
6
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมมะม่วงโชคอนันต์

นางจารุวรรณ สุนทรเสณีนางสาวกัญชญานิศ ศรีนุกูล