ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
FRMU

ปีงบประมาณ 2559-2560  
ลำดับ
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
1
ประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพจากกากมัลเบอร์รี่ต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง นางสุรีย์พร  ธรรมิกพงษ์ 
นางสาวผุสดี ภุมรา
2
การส่งเสริมพฤติกรรมการเลือกซื้อผักเบอร์ 8 ของผู้บริโภคในจังหวัด  ฉะเชิงเทรา อาจารย์สุพัตรา นาคประเสริฐ
อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ อาจารย์ศิรินันท์ คำสี
3
การสร้างและการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการผลิตอย่างปลอดภัย
ของเกษตรกรรมอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายชาญชัย สุขคุ้ม
ดร.รังสรรค์ ม่วงโสรส
4
การวิจัยและพัฒนาการผลิตผักเบอร์ 8 ของเกษตรกรกลุ่มปลูกผัก
ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้บทเรียนของชุมชนวังน้ำเขียว
ผศ.คนึงนิตย์ ชื่นค้า
อาจารย์สุพัตรา นาคประเสริฐ
นางเนาวรัตน์ ทิพสุวรรณ
นายวิรัตน์ โปร่งจิต
5
ตัวแบบพยากรณ์ผลผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง
นางอภิรดี พุดเผือก
นายณรงค์ศักดิ์  พุดเผือก
6
การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ
สำหรับโครงการผักปลอดภัยสูงเบอร์ 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางนุชจรินทร์ ครูเกษตร
นายวัชรพงษ์ ครูเกษตร
นายสุรศักดิ์ ศรีสวรรค์

7
การเตรียมฟิล์มพลาสติกชีวภาพโดยการสังเคราะห์นาโนเซลลูโลสจากฟางข้าว

นางสาวประสบพร จุลบุตร์
นางสาวพิไลพร หนูทองคำ

8

โครงการพัฒนาการบูรณาการงานวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่น
กับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวดวงพร  ภู่ผกา
นางสุพรรณี  ปริญญาวุฒิชัย
นางสุรีย์พร  ธรรมิกพงษ์
นางพิภัทรา  สิมะโรจนา

9

มะม่วงแปรรูปต้านการติดเชื้อแบคทีเรีย

นางฐิติพร ดิศวนนท์
นางสาวอภิรดี ศรีภิรมย์รักษ์

10 การเพิ่มมูลค่าของผักหัวไชเท้าและสร้างบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก นางเกวลิน อัครเดชเรืองศรี
นางสุรีย์พร ธรรมิกพงษ์
11 การพัฒนาเทคนิคการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช นางฐิติพร ดิศวนนท์
นางสาวอภิรดี ศรีภิรมย์รักษ์
12 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน (Project Based Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนรายวิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ นางสาวศิรินันท์ คำสี
นางสาวโปรดปราน ทาศิริ
13 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อรองรับนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ของผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนในเขตจังหวัดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
นางนวัสนันท์ วงษ์ประสิทธิ์
นายประเวช เชื้อวงษ์
นายสุรพงษ์ แก่นมณี
14 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กรณีศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นายสุรศักดิ์ ศรีสวรรค์
นางสาวชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา

ปีงบประมาณ 2558  
ลำดับ
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
1
การพัฒนาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักเรียน โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม
อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย
นางสาวจงภร มหาดเล็ก
นางสาวกัญชญานิศ ศรีนุกูล
นางสาวศิรินันท์ คำสี
2
อิทธิพลของความเค็มและความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำที่ส่งผลต่อความหวานของมะม่วงน้ำดอกไม้
ต.สาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายจักรกริช ไชยเนตร
นายทศพล รวมฉิมพลี
3
กแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของผู้ผลิตมะม่วงส่งออกในพื้นที่ตำบลสาวชะโงก
อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายชาญชัย สุขคุ้ม
นางสาวสุพรัตรา นาคประเสริฐ
นางคนึงนิตย์ ชื่นค้า
นางสาวสุภาภรณ์ ชวลิตจินดา
4
การพัฒนาเครื่องมือค้นหาพิกัดทางภูมิศาสตร์และส่วนเชื่อต่อฐานข้อมูลพันธุ์มะม่วง : กรณีศึกษา
สวนแก้ววงษ์นุกูล ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายนิพนธ์ ปริญญาวุฒิชัย
นาางสุพรรณี ปริญญาวุฒิชัย
นางสาวจันทร์เพ็ญ ไพรแก่น
5
การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศษสตร์ของมะม่วง : กรณีศึกษา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกจังหวัดฉะเชิเงทรา ในพื้นที่ตำบลสาวชะโงก
อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางอภิรดี พุดเผือก
นายณรงค์ศักดิ์  พุดเผือก
6
การผลิตมะม่วงเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบ้ติทางการเกษตร ของเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วง
ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวสุภาภรณ์ ชวลิตจินดา
นางคนึงนิตย์ ชื่นค้า


ปีงบประมาณ 2557  
ลำดับ
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
1

การศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์จำน้ำในคลองวังซุงโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน
การจัดการคุณภาพน้ำ พื้นที่ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวณัฐพร สนเผือก
นายชนะพล สิงห์ศุข
2
การศึกษาองค์ความรู้ "การเลี้ยงปลา" ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวนภกานด์ หน่ายคอน
นางาวนิชานันท์ อุดมศักดิ์สกุล
3
การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนให้สตรีมารับบริการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กรณีศึกษา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ดใต้
อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายวรพล แวงนอก
นางสาวอรชุมา หนูน้อย
4
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา
เบญจพรรณของตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางนุชจรินทร์ ครูเกษตร
นางสาวสุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ
นายนิพนธ์ ปริญญาวุฒิชัย
นางอภิรดี พุดเผือก
5
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ กรณีศึกษา : การจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นการเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้ จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายสุพัฒน์ สุขเกษม
นายนิพนธ์ ปริญญาวุฒิชัย
นายธีรยุทธ จันทร์เขียว
นายสรรเสริญ ผาวันดี
นางนุชจรินทร์ ครูเกษตร
6
การพัฒนาการปลูกพืชไร้ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตของตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางเกวลิน อัครเดชเรืองศรี
นายทวีทรัพย์ เจือพานิช


ปีงบประมาณ 2556  
ลำดับ
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
1

การศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์จำน้ำในคลองวังซุงโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน
การจัดการคุณภาพน้ำ พื้นที่ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวณัฐพร สนเผือก
2
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้การจัดการขยะของนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่เสม็ดใต้
อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวจงภร มหาดเล็ก
3
การยืดอายุการเก็บรักษาน้ำตาลสด กรณีศึกษาชุมชนตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวกัญชญานิศ ศรีนุกูล
4
การศึกษาคุณภาพน้ำในการเลี้ยงปลาของเกษตรในตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวนภกานด์ หน่ายคอน
5
รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานตามแนวอริยสัจจสี่ โดยโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายวรพล แวงนอก
6
ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการส่งเสริม
การตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีกลุ่มเสี่ยง กรณีศึกษา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวอรชุมา หนูน้อย
นายวรพล แวงนอก

7
การพัฒนาสูตรตำหรับสิปปาล์มจากน้ำมันมพะพร้าวบริสุทธิ์ของตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวสุวิมล ขวัญศิริวงศ์
นางสาววิยารัตน์ กุมุทนาถ