ฐานข้อมูลงานวิจัย thailis
ศูนย์ข้อมูลการวิจัย วช.
Thai Digital Collection (TDC)
Union Catalog (UC)
Thai Academic Reference Database (TAR)
ฐานข้อมูลงานวิจัย ม.เกษตรศาสตร์
ฐานข้อมูลงานวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย ม.ธรรมศาสตร์
ฐานข้อมูลงานวิจัย ม.วลัยลักษณ์
ฐานข้อมูลงานวิจัย ม.บูรพา
ฐานข้อมูลงานวิจัย ม.เชียงใหม่
ฐานข้อมูลงานวิจัย ม.มหิดล


ลำดับ
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อผู้วิจัย ปีงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
1
การผลิตผักปลอดภัยสูงเบอร์ ๘ อย่างยั่งยิน : กรณีศึกษาการ
จัดการคุณภาพดินแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรปลูกผัก
ปลอดภัยสูง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวภควรรณ คงจันตรี
นางสาวอมรรัศมี จิณรักษ์
นายทวีทรัพย์ เจือพานิช

2560 สกว.
2

การใช้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักเบอร์ ๘
โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรตำบลหนองยาว
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวสถาพร ดียิ่ง
นางสาวกมลธร แสงอุทัย
2560 สกว.
3
ต้นแบบโรงเรือนต้นทุนต่ำที่เหมาะสสมสำหรับเกษตรในพื้นที่
ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายอภิชาติ สังข์ทอง
นางเกวลิน อัครเดชเรืองศรี
2560 สกว.
5
การส่งเสริมการบริโภคผักเบอร์ ๘ เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวศิรินันท์ คำสี
นางสาวสุพัตรา นาคประเสริฐ

2560 สกว.

 

ลำดับ
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อผู้วิจัย ปีงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วง นางสาวกัญชญานิศ ศรีนุกูล
นางสาววาสิณี แจ้งสุคนธ์
2558 สกว.
2
การศึกษาปริมาณสารสำคัญและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยใช้
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นจากความหลากหลายของ
มะม่วงพันธุ์พื้นเมืองนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอาง

นางสาวดวงพร ภู่ผะกา
นายทวีทรัพย์ เจือพานิช

2558 สกว.
3

ตัวแบบการพัฒนาการด้านการค้ามะม่วงสู่ความเป็นเลิศ
ทางธุรกิจของกลุ่มผู้ส่งออกและกลุ่มผู้ค้าทั่วไปจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวอภิรดี เมืองเดช
นางสาวเพ็ญศรี ปักกะสีนัง
2558 สกว.
4
อิทธิพลของน้ำส้มควันไม้ต่อการป้องกันกำจัดโรคแอนแทรกโนส
ในผลมะม่วง
นางสาวสถาพร ดียิ่ง
นางสาวกมลธร แสงอุทัย
2558 สกว.
5
การผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของมะม่วงพันธุ์
น้ำดอกไม้สีทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวจารุวรรณ สิงห์ม่วง
นางสาวปิยะวดี กิ่งมาลา
นางสาวนันทพร บุญสุข
นายสมพล พวงสั้น
นางสาวส่งศรี สินสมใจ
2558 สกว.
6
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมมะม่วงโชคอนันต์

นางจารุวรรณ สุนทรเสณีนางสาวกัญชญานิศ ศรีนุกูล

2558 สกว.