ฐานข้อมูลงานวิจัย

ลำดับ
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อผู้วิจัย ปีงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
1
การผลิตผักปลอดภัยสูงเบอร์ ๘ อย่างยั่งยิน : กรณีศึกษาการ
จัดการคุณภาพดินแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรปลูกผัก
ปลอดภัยสูง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวภควรรณ คงจันตรี
นางสาวอมรรัศมี จิณรักษ์
นายทวีทรัพย์ เจือพานิช

2560 สกว.
2

การใช้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักเบอร์ ๘
โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรตำบลหนองยาว
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวสถาพร ดียิ่ง
นางสาวกมลธร แสงอุทัย
2560 สกว.
3
ต้นแบบโรงเรือนต้นทุนต่ำที่เหมาะสสมสำหรับเกษตรในพื้นที่
ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายอภิชาติ สังข์ทอง
นางเกวลิน อัครเดชเรืองศรี
2560 สกว.
5
การส่งเสริมการบริโภคผักเบอร์ ๘ เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวศิรินันท์ คำสี
นางสาวสุพัตรา นาคประเสริฐ

2560 สกว.

ลำดับ
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อผู้วิจัย ปีงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วง นางสาวกัญชญานิศ ศรีนุกูล
นางสาววาสิณี แจ้งสุคนธ์
2558 สกว.
2
การศึกษาปริมาณสารสำคัญและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยใช้
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นจากความหลากหลายของ
มะม่วงพันธุ์พื้นเมืองนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอาง

นางสาวดวงพร ภู่ผะกา
นายทวีทรัพย์ เจือพานิช

2558 สกว.
3

ตัวแบบการพัฒนาการด้านการค้ามะม่วงสู่ความเป็นเลิศ
ทางธุรกิจของกลุ่มผู้ส่งออกและกลุ่มผู้ค้าทั่วไปจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวอภิรดี เมืองเดช
นางสาวเพ็ญศรี ปักกะสีนัง
2558 สกว.
4
อิทธิพลของน้ำส้มควันไม้ต่อการป้องกันกำจัดโรคแอนแทรกโนส
ในผลมะม่วง
นางสาวสถาพร ดียิ่ง
นางสาวกมลธร แสงอุทัย
2558 สกว.
5
การผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของมะม่วงพันธุ์
น้ำดอกไม้สีทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวจารุวรรณ สิงห์ม่วง
นางสาวปิยะวดี กิ่งมาลา
นางสาวนันทพร บุญสุข
นายสมพล พวงสั้น
นางสาวส่งศรี สินสมใจ
2558 สกว.
6
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมมะม่วงโชคอนันต์

นางจารุวรรณ สุนทรเสณีนางสาวกัญชญานิศ ศรีนุกูล

2558 สกว.