งบประมาณแผ่นดิน

ปีงบประมาณ 2559  
ลำดับ
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
1
การพัฒนาแนวทางการตรวจสอบสภาพพื้นที่สวนมะมะม่วงของเกษตรกร
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวสถาพร  ดียิ่ง
นางสาวกมลธร  แสงอุทัย

2
การลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยในนาข้าวในดินเปรี้ยวด้วยแบบจำลองการเจริญเติบโตของข้าว

นายวัชรากร  พาหะนิชย์
นางพิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์

3 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างเสริมและป้องกันโรคติดต่อ
อุบัติใหม่สำหรับผู้นำชุมชน เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน :
กรณีศึกษา อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวญาดา  เรียมริมมะดัน นางสาวศิรินันท์  คำสี
นายอนุสรณ์  อุดปล้อง

4 การปนเปื้อนของสารโลหะหนักและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของการได้รับสารโลหะหนัก
จากการบริโภคปลากระพงที่วางจำหน่ายในตลาดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
เพื่อเพิ่มเติมศักยภาพความมั่งคงทางอาหารในประชาคมอาเซียน                            

นางสาวอมรรัตน์  ดอกไม้ขาว
นายพิสิษฐ์  สุนทราวิฑูร

5 การศึกษาความแตดตางดับความรู้ ทัศนะทัศนคติ การสื่อสาารข้อมูล พฤติกรรม
และบรรยากาศทางด้านความปลอดภัยและอาชีวอลานามัยในการทำงานระหว่าง
แรงงานไทยเมียนมา ลาว และกัมพูชา

นายชาญชัย  สุขคุ้ม
นายรังสรรค์  ม่วงโสรส

6 รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของแรงงานข้ามชาติเพื่อป้องกันโรคอุบัติใหม่ กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดสระแก้ว นางสาวนวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์
7 การออกแยกและการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับการเรียนรู้ภาษาอาเซียน
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์         
นางสาวเพ็ญศรี  ปักกะสีนัง
8 รูปแบบการดำรงชีวิตงานด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายอนุสรณ์  อุดปล้อง
นางสาวญาดา  เรียมริมมะดัน นางสาวศิรินันท์  คำสี

9 การศึกษาแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นายนิพนธ์  ปริญญาวุฒิชัย
10 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานต่างด้าว
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวศิรินันท์  คำสี
นางสาวญาดา  เรียมริมมะดัน
นายอนุสรณ์  อุดปล้อง

11

การพัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในประเทศอาเซียนสำหรับคุณครูโรงเรียนประถมศึกษา

นาสาวผุสดี  ภุมรา
นางสุรีย์พร  ธรรมิกพงษ์
นายชาญชัย  สุขคุ้ม
นายพอเจตน์  ธรรมศิริขวัญ

12 การสังเคราะห์ 1,1-ไดเฟนิลข-3-เอริลอินดีน ดดยผ่านปฏิกิริยา [3+2]
ไซโคลแอดดิชันระหว่างสารประกอบ ไตรเฟนิลคาร์บิเนียมเตตระฟลูออโรโบเรท
กับสารประกอบเอริลอะเซทิลีนชนดต่างๆ
นายนคินทร์  สุรพานิช
13 ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์หน้าดินที่ได้รับผลกระทบ
จากการปนเปื้อนสารเคมีในลุ่มน้ำบางประกง
นางสุรีย์พร   ธรรมมิกพงษ์
14 การพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางพิชญสิณี อริยธกตวงศ์
นายวัชรากร  พาหะนิชย์

15 การศึกษาโครงสร้างการผลิตและแนวทางการบริหารต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลในภาคตะวันออก

นายวัชรากร  พาหะนิชย์
นางพิชญสิณี อริยธกตวงศ์

16 การศึกษาเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลสุขภาวะของผู้สูงอายุในชนบท
และผู้สูงอายุในเขตเมืองในประเทศไทย

นางกุลวดี  โรจน์ไพรศาลกิจ
นางสาวยุวดี รอดจากภัย

17 การศึกษาปริมาณสารสำคัญและฤทธิ์การต้านอนุมูลอริสระในมะม่วงพันธุ์พื้นเมือง
ในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพของจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวดวงพร ภู่ผะกา

18

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะและกากของเสียอันตราย
จากอุตสาหกรรมที่เหมาะกับบริบทพื้นที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวณัฐพร  สนเผือก
19 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมโรคแอนแซคโนสในมะม่วงน้ำดอกไม้
เพื่อส่งออกในกลุ่มสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา
นางอภิรดี  เมืองเดช