ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

คู่มือ
ลำดับ
เอกสาร
ประเภท
ขนาด
Download
1

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

1,536 KB
         

ประกาศ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ลำดับ
ประกาศหลักเกณฑ์
ประเภท
ขนาด
Download
1
การงดใช้เกณฑ์ 12 ข้อ องค์ประกอบที่ 1 ระดับหลักสูตร
303 KB
2
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายใ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557   
2,207 KB
3 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
2,713 KB

ลำดับ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ประเภท ขนาด Download
1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ - KB
2 ระบบและกลไกด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - KB
         

ลำดับ รายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประเภท ขนาด Download
1 องค์ประกอบที่ 1 - KB
2 องค์ประกอบที่ 2 - KB
3 องค์ประกอบที่ 3 - KB
4 องค์ประกอบที่ 4 - KB
5 องค์ประกอบที่ 5 - KB
6 องค์ประกอบที่ 6 - KB
7 องค์ประกอบที่ 7 - KB
8 องค์ประกอบที่ 8 - KB
9 องค์ประกอบที่ 9 - KB
10 องค์ประกอบที่ 10 - KB