ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 
ข้อมูลด้านแผนพัฒนาและวิจัย
ลำดับ
เอกสาร
ประเภท
Download
1
     
2

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2556-2559

3

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2557-2560

4

แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะวิทยาศาสตร์ (2557-2559)

5

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2557

6

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2558

7

ตารางความสอดคล้องของกลยุทธ์คณะกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย

8

รายงานไตรมาส 1-4 ปี 2557

9

รายงานสถานการณ์ทางการเงิน ปี 2557

10

รายงานบริหารความเสี่ยงประจำปี 2557