ข้อมูลด้านแผนพัฒนาและวิจัย
ลำดับ
เอกสาร
ประเภท
ขนาด
Download
1

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2556-2559

1,047 KB
2

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2557-2560

1,028 KB
3

แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะวิทยาศาสตร์ (2557-2559)

- KB
4

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2557

- KB
5

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2558

- KB
6

ตารางความสอดคล้องของกลยุทธ์คณะกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย

1,237 KB
7

รายงานไตรมาส 1-4 ปี 2557

- KB
8

รายงานสถานการณ์ทางการเงิน ปี 2557

- KB
9

รายงานบริหารความเสี่ยงประจำปี 2557

- KB