การจัดการความรู้
ลำดับ
เอกสาร
ประเภท
ขนาด
Download
1

แนวปฏิบัติที่ดี

97 KB
2

การถอดบทเรียนการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สังเคราะห์ประเด็นวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและ
อาหารปลอดภัยตามยุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา

1,646 KB
3

บทความวิจัย

25,467 KB
4

เทคนิคการเขียนผลงานวิจัย

- KB
5

Active Learning

1,629 KB