ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ลำดับ
เอกสาร
ประเภท
Download
1

แนวปฏิบัติที่ดี

2

การถอดบทเรียนการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สังเคราะห์ประเด็นวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและ
อาหารปลอดภัยตามยุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา

3

บทความวิจัย

4

เทคนิคการเขียนผลงานวิจัย

5

Active Learning

6 การพัฒนาการจัดการความรู้ (KM) ในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคนคิการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active learning) และการพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่งานวิจัย