ลำดับ รหัส
แบบฟอร์ม
ประเภท
ดาวน์โหลด
1
SC-I สารบัญ
2
SC-II ใบปะหน้าเล่มสรุปโครงการ
3
SC-01 บทสรุปผู้บริหาร
4
SC-02 โครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติ
5
SC-03 กำหนดการการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
6
SC-04 คำสั่งแต่งคณะกรรมการดำเนินงาน
  SC-04.1 คำสั่งแต่งคณะกรรมการดำเนินงานแต่งตั้งโดยอธิการบดี
(กรณีมีบุคคลภายนอกหรือคณบดีเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน)
SC-04.2 คำสั่งแต่งคณะกรรมการดำเนินงานแต่งตั้งโดยคณบดี
7
SC-05 หนังสือขออนุมัติเชิญวิทยากร (ถ้ามี)
SC-05.1 หนังสือเชิญวิทยากรภายนอก
  SC-05.2 หนังสือเชิญวิทยากรภายใน
8 SC-06 คำกล่าวรายงาน
9
SC-07 คำกล่าวเปิดงาน
10 SC-08 หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
11 SC-09 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (ถ้ามี)
12
SC-10 ภาพพิธีเปิดงานพร้อมคำบรรยาย
13
SC-11 ภาพกิจกรรมพร้อมคำบรรยาย
14
SC-12 ตัวอย่างแบบทดสอบ ก่อน-หลังจัดโครงการ (บริการวิชาการ/พัฒนานักศึกษา/อบรม/สัมมนา)
15
SC-13 สรุปผลการทดสอบ ก่อน-หลังจัดโครงการ
16 SC-14 ตัวอย่างแบบประเมิน
17 SC-15 สรุปผลการประเมิน
18 SC-16 สรุปความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
19 SC-17 รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
20 SC-18 เอกสารแนบท้าย
  SC-18.1 รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
  SC-18.2 รายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
  SC-18.3 รายชื่อบุคลภายนอกเข้าร่วมโครงการ
21 - แบบฟอร์มขออนุญาตซื้อวัสดุ/จ้างเหมา
22 -

แบบฟอร์มขออนุญาตเบิกค่าอาหาร/
ค่าตอบแทนวิทยากร/ค่าใช้จ่ายไปราชการ

23 - บันทึกข้อความขอใช้รถ -
24 - แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน


ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ