แบบฟอร์ม
ประเภท
ดาวน์โหลด
ยืมเงิน
ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรบันทึกข้อมูลในระบบยืมเงิน
     
เบิกเงิน
เบิกค่าใช้จ่ายในการเบิกเงิน
     
เบิกค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุ
วด.1 - ปะหน้า
วด.2 - บันทึกข้อความขออนุญาตซื้อ
วด.3 - แต่งตั้งกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
วด.4 - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

วด.5 - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดซื้อ

วด.6 - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับการซื้อ
วด.7 - รายการสั่งซื้อ
   
เบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
จม.1 - ปะหน้า
จม.2 - บันทึกข้อความขออนุญาตจ้าง
จม.3 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด
จม.4 - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้าง
จม.5 - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดจ้าง
จม.6 - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับการจ้าง
   
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดเช่า

จช.1 - ปะหน้า

จช.2 - บันทึกข้อความขออนุญาตเช่า
จช.3 - แต่งตั้งกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเช่า
จช.4 - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการเช่า
จช.5 - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดเช่า
จช.6 - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับการเช่า
   
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
รก.1 - ปะหน้า
รก.2 - แบบฟอร์มขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
     
รายงานผลการดำเนินโครงการ
รายงานผลการดำเนินโครงการ


ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ