ลำดับ รหัส
แบบฟอร์ม
ประเภท ขนาด
ดาวน์โหลด
1
SCI001 หนังสือมอบอำนาจ 64 KB
2
SCI002 ใบลา กรณีลาไม่เกิน 3 วัน 140 KB
3
SCI003 ใบลา กรณีลาเกิน 3 วัน 188 KB
4
SCI004 ใบแจ้งซ่อม 128 KB
5
SCI005 ใบสำคัญรับเงิน 691 KB
6
SCI006 แบบขอคืนครุภัณฑ์ 231 KB
7
SCI007 แบบฟอร์มขอใช้รถราชการ 891 KB
8
SCI008 แบบขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรอง 274 KB
9
SCI009 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 129 KB
10
SCI010 แบบฟอร์มตารางสอนส่วนตัวภาคปกติ 149 KB
11 SCI011 แบบฟอร์มตารางสอนส่วนตัวภาคพิเศษ 155 KB
12 SCI012 แบบขออนุมัติให้สอนแทน 236 KB
13
SCI013 ใบแจ้งผลการตัดเกรด 88 KB
14 SCI014 แบบส่งเกรดนักศึกษาเพิ่มเติม 91 KB
15 SCI015 ใบแจ้งเกรด "I" 134 KB
16
SCI016 ใบแจ้งเกรดแก้ "ร","I" 58 KB
17
SCI017 แบบฟอร์มรายงานไปราชการ 230 KB
18
SCI018 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ 91 KB
19
SCI019 แบบขออนุญาตจ้างซ่อม 409 KB
20 SCI020 แบบคำร้องขอใช้ห้องประชุม 129 KB
21 SCI021 แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษาออกนอกสถานศึกษา 77 KB
22 SCI022 แบบขออนุญาตพานักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่ไม่เกิน 7 วัน 246 KB
23 SCI023 ใบคำร้องสำหรับยืมเครื่องอุปกรณ์ 283 KB
24 SCI024 ใบสมัครอาจารย์พิเศษ 142 KB
25 SCI025 แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
394 KB
26 SCI026 แบบฟอร์มขอใช้บริการจัดทำเอกสาร 120 KB
27 SCI027 แบบขออนุญาตซื้อ / จ้างเหมา 114 KB
28 SCI028 แบบยืมเงิน (สัญญายืมเงินราชการ) 3,626 KB
29 SCI029 แบบรายงานสรุปโครงการ / กิจกรรมคณะฯ 50 KB
30 SCI030 - - - -
31 SCI031 แบฟอร์มใบลาพักผ่อน กรณีลาไม่เกิน 3 วัน 130 KB
32 SCI032 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน กรณีลาเกิน 3 วัน 151 KB
33 SCI033 ใบลาพักผ่อนสำหรับอาจารย์อัตราจ้าง/ลูกจ้างชั่วคราว 143 KB
34 SCI034 ใบลาอุปสมบท 107 KB
35 SCI035 ใบมอบฉันทะ 577 KB
36 SCI036 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ 1,103 KB
37 SCI037 ใบติดตามงาน - - KB -
38 SCI038 ใบคำขอย้ายสาขาวิชา - - KB -
39 SCI039 ใบแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงตารางสอน 797 KB
40 SCI040 แบบฟอร์มขอใช้รถราชการของคณะ 40 KB
41 SCI041 แบบฟอร์มขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 342 KB
42 SCI042 แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ ครุภัณฑ์ 139 KB
43 SCI043 แบบฟอร์มใบสมัครอาจารย์พิเศษ - - KB -
44 SCI044 แบบฟอร์มตารางสอนส่วนตัวอาจารย์ 47 KB
45 SCI045 แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา 44 KB
46 SCI046 แบบรายงานแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 30 KB
47 SCI047 รายงานประเมินตนเองระดับบุคคลเกี่ยวกับบูรณาการภารกิจ 43 KB
48 SCI048 แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา 38 KB
49 SCI049 แบบฟอร์มรายละเอียดของรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและ
นอกห้องเรียนหรือจากการทำวิจัย (ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ข้อ 3)
35 KB
50 SCI050 แบบฟอร์มรายงานการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 2.6 ข้อ 4)
32 KB
51 SCI051 แบบฟอร์มขอขยายเวลารับทุนการศึกษา 1,854 KB
52 SCI052 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 748 KB
53 SCI053 แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร 837 KB
54 SCI054 บันทึกขอเบิกเงินโครงการ (กรณีแหล่งเงินภายนอก) 33 KB
55 SCI055 แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 207 KB
56 SCI056 แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา (สกอ.) 40 KB
57 SCI057 แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา (มหาลัย) 36 KB
58 SCI058 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ (คณะวิทยฯ์) 100 KB
59 SCI059 แบบฟอร์มขออนุมัติให้บุคคลภายนอกมาบรรยายพิเศษ
โดยจ่ายค่าบรรยาย
103 KB
60 SCI060 บันทึกขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรอง 129 KB
61 SCI061 แบบฟอร์มขอใช้ห้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 474 KB
62 SCI062 แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ 27 KB
63 SCI063 แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อ 2,528 KB
64 SCI064 แบบฟอร์มขอใช้ห้อง บางคล้า 54 KB
65 SCI065 แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา 123 KB
66 SCI065 คู่มือ, แบบตรวจรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และขั้นตอนการจัดส่ง 1,765 KB